Kūno kultūros ir sporto rėmimo programa – „ne šventa karvė“

Vasario 23 d. vyko rajono Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 nariai. Nebuvo atostogaujančio ir išvykusio „valstiečio“ Algirdo Kopūsto. Svarstytas 21 klausimas, išklausytos dvi informacijos.

Diskusijos įsižiebė svarstant sprendimo projektą „Dėl Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto rėmimo 2017–2019 metų programos patvirtinimo“. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad rajono mero potvarkiu sudaryta darbo grupė krepšinio vystymo galimybėms Ukmergėje išanalizuoti kaip pagrindines prielaidas krepšinio sporto šakos plėtrai įvardijo sportininkų ir trenerių motyvavimo tvarkos parengimą, sporto bazių atnaujinimą ir naujų statybą, reprezentacinių rajono krepšinio komandų rėmimą. „Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto tarybos 2016-10-11 posėdžio, kuriame dalyvavo ir rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto bei Darbo grupės krepšinio vystymo galimybėms Ukmergėje išanalizuoti nariai, nutarimu pritarė darbo grupės siūlymams parengti teisės aktą, kuriame būtų aptartas sporto klubų finansavimas, trenerių skatinimas. 2017-01-12 rajono Kūno kultūros ir sporto tarybos posėdyje buvo pritarta Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto rėmimo 2017–2019 metų programai, kurioje būtų numatytas finansavimas sporto klubų rėmimui, trenerių ir sporto mokytojų skatinimui, tradicinių renginių organizavimui. Nutarta, kad 2017 metais sveikatingumo ir sporto renginių organizavimui būtų skirta 7 tūkst. Eur, rajono reprezentavimui sporto renginiuose – 18 tūkst. Eur, moterų krepšinio komandai „Vilkmergė“ – 15 tūkst. Eur, vyrų krepšinio komandai „Olimpas“ – 8 tūkst. Eur, trenerių, sporto mokytojų skatinimui – 2 tūkst. Eur, antrų klasių mokinių mokymui plaukti – 2 tūkst. Eur“, – nurodoma aiškinamajame rašte.

Svarstant sprendimo projektą Laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Andrius Kalesnikas teigė, kad ši programa turėtų paliesti visus – nuo darželinukų iki senjorų, neįgalių sportininkų, tačiau apie tai programoje neužsimenama. Jis siūlė patvirtinti programą ne trejiems, bet tik šiems metams, taip pat išbraukti arba patobulinti kai kuriuos priemonių plano punktus. A. Kalesnikui užkliuvo ir frazė „Užtikrinti Ukmergės rajono reprezentavimą Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamose pagrindinėse varžybose“, nes, anot Tarybos nario, Regionų krepšinio lygos ir Moterų krepšinio lygos varžybas organizuoja ne federacija, bet asociacijos. Su tuo nenorėjo sutikti kai kurie Tarybos nariai, tad „teisybės“ pradėta ieškoti internete…

Meras R. Janickas siūlė balsuoti už pateiktą projektą ir per metus tobulinti ir plėsti programą, į ją įtraukiant daugiau sporto šakų, sporto sričių, siektinų rezultatų rodiklių, nes jau yra suplanuotos ir turi būti vykdomos numatytos priemonės.

Jam pritarė A. Lyška, pastebėdamas, kad „programa – ne šventa karvė, ją galima keisti“, taip pat kai kurie kiti Tarybos nariai.

Pateiktam projektui pritarta, tačiau padaryta išlyga – programa patvirtinta tik 2017 metams.

Gimtoji žemė

Tarybos posėdyje nepatogūs, bet aktualūs klausimai

2013 m. lapkričio 28 d. vykusiame posėdyje buvo galimybė išbandyti naujus Tarybos veiklos reglamento punktus, kurie leidžia pasibaigus dienotvarkės klausimams užduoti klausimus rajono vadovams. Pirmieji klausimai:

1. Kada ir kokiomis veiklomis startuos A. Smetonos dvaras?

2. Kada įvyks seniūnijų reforma?

3. Valdančiosios koalicijos programos 4.3 punktas sako, kad bus sukurtas Kultūros fondas, tačiau savivaldybės administracija paskelbė ir pakvietė menininkus teikti paraiškas dviems skirtingiems kultūrinės pakraipos fondams. Kodėl programa "sau", darbai "sau"?

4. UAB Ukmergės šilumą skirtumą tarp deklaruoto ir sumokėto karšto vandens padalina ir padengia visiems namo gyventojams. Vėliau, kai gyventojai sumoka, skirtumas nėra padengiamas. Kiek UAB Ukmergės šiluma gavo tokių pajamų?

5. Esame penketuke nuo galo pagal pajamų surinkimą. Kokias priemonės įgyvendinote, kad pajamų mokesčio būtų surinkta daugiau?

6. Po Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdžio, kuriame buvo susitikta su sporto organizacijomis buvome informuoti, kad bus parengta
sporto rėmimo programa. Programos 12.4 punktas sako, kad skatinsime ir remsime sporto klubų veiklą, bet nieko nevyksta. Kodėl?

Tarybos posėdyje 37 klausimai

2013 m. spalio 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje apsvarstyti 37 klausimai.

Nr. Klausimas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2 Dėl savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų prevencinių sveikatos tikrinimų (Nr. 1-309)
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2012 metų programos ataskaitos už 2012 metus (Nr. 1-308)
4 Dėl draudimo rūkyti Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose (Nr. 1-307)
5 Dėl tyliųjų gamtos zonų Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. 1-310)
6 Dėl pritarimo detaliųjų planų koncepcijoms (Nr. 1-302)
7 Dėl Ukmergės rajone esančių visuomeniniams poreikiams naudojamų teritorijų – paplūdimių – specialiojo plano koregavimo (Nr. 1-301)
8 Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 1-294)
9 Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės (Nr. 1-295)
10 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ įgyvendinimui (Nr. 1-296)
11 Dėl kultūros paveldo komisijos pakeitimo (Nr. 1-291)
12 Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pakeitimo (Nr. 1-292)
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr.7-235 ir 2012-04-26 sprendimo Nr.7-85 kai kurių punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. 1-293)
14 Dėl Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos plaukimo baseino teikiamų paslaugų ir kainų patvirtinimo (Nr. 1-315)
15 Dėl konkursų Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro ir Ukmergės švietimo centro direktorių pareigoms eiti (Nr. 1-316)
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo (Nr. 1-312)
17 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo (Nr. 1-314)
18 Dėl paskolos iš Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo (Nr. 1-313)
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo (Nr. 1-311)
20 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir pietinių Siesikų melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-300)
21 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Derlingi laukai“ (Nr. 1-299)
22 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-298)
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2013 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
25 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. 1-305)
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėties (Nr. 1-319)
27 Dėl turto perėmimo (Nr. 1-304)
28 Dėl turto pardavimo (Nr. 1-303)
29 Dėl veiksmų plano savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Želvos seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo (Nr. 1-322)
30 Dėl patalpų Gruodžio 17-osios g.14,Ukmergėje, nuomos. (Nr. 1-320)
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų Susitarimo (Nr. 1-321)
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 1-318)
33 Dėl savivaldybės tarybos komitetų narių skaičiaus ir sudėties (Nr. 1-317)
34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. 1-324)
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-09-23 sprendimo Nr.7-191 pripažinimo netekusiu galios (Nr. 1-325)
36 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (Nr. 1-323)
37 Dėl kaimo bendruomenių sveikatos punktų organizavimo
38 38.1.Informacija dėl remonto darbų Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje ir dėl projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“ papildomų darbų.
39 38.2.Informacija dėl VšĮ Ukmergės ligoninės ir UAB „Izobara“ 2007-10-26 pasirašytos „4000 kW galios katilinės eksploatavimo sutarties Nr. 100-K“ sudarymo ir vykdymo audito ataskaitos.
40 38.3.Kontrolės komiteto informacija.
41 38.4.Informacija dėl UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime priimtų sprendimų.
42 38.5.Informacija apie savivaldybės delegacijos vizitą į Latviją, Livani miestą.

Kritikos negailėta

Gimtoji žemė

Miesto centre uždrausta rūkyti

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ketvirtadienį įvyko rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Jame svarstyti 45 klausimai.

Sprendimo projektus įtraukė

Posėdžio pradžioje Tarybos narys Andrius Kalesnikas siūlė neįtraukti į darbotvarkę klausimų, kurie nebuvo svarstyti komitetuose ir Tarybos nariams pateikti tik posėdžio dieną. Tai sprendimų projektai „Dėl Ukmergės meno mokyklos direktoriaus paskyrimo“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Šventutės gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Dainavos energetika“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Dainavos gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo „Šilo“ katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Tačiau dauguma Tarybos narių nepritarė šiam siūlymui ir balsavo, kad sprendimų projektai būtų svarstomi.

Naujas direktorius

Metų pradžioje reorganizavus Muzikos ir Dailės mokyklas į vieną Meno mokyklą, buvo paskelbtas konkursas šios įstaigos vadovo pareigoms užimti. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė Tarybos narius informavo, kad liepos 19 dieną įvyko konkursas, kuriame dalyvavo du pretendentai. Daugiau balų surinko šiuo metu laikinai einantis Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Egidijus Petrikas, kuris ir paskelbtas konkurso laimėtoju. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pateikė šią kandidatūrą svarstyti Tarybos nariams. Be diskusijų buvo pritarta, kad Meno mokyklos direktoriaus pareigas eitų E. Petrikas. Rajono meras Algirdas Kopūstas naujajį vadovą pasveikino gėlių puokšte.

A. Kalesnikas per posėdžius negaili kritikos valdančiajai daugumai.

Nustatyti mokesčiai

Buvo svarstomi keli klausimai, susiję su mokesčiais už žemę.

Taryba nusprendė nustatyti žemės savininkams, kurie pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1-ąją dalį atleidžiami nuo žemės mokesčio, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2010 metams: kaime – 1,5 ha, mieste – 0,1 ha.

Taip pat nutarta nustatyti 2009-2010 metams laikinus nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą iki nuomos ar pirkimo sutarties pasirašymo arba išnuomotą ne aukciono būdu, metinius tarifus žemės vertės procentais: komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 3 proc.; komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 2,5 proc.; fiziniams asmenims priklausantiems garažams ar kitokiems komercinei veiklai nenaudojamiems negyvenamiems statiniams eksploatuoti skirtos valstybinės žemės naudotojams, išskyrus atvejus, kai šie statiniai yra namų valdų sklypo teritorijoje arba Nekilnojamojo turto registre įregistruoti, kaip gyvenamojo busto priklausiniai, – 2 proc.; garažų bendrijoms – 1 proc.; namų valdų žemės naudotojams – 1 proc.; asociacijoms – 1 proc.

Sprendimo projekte buvo siūloma Maironio ir Vienuolyno gatvių žemės naudotojams nustatyti 0,5 proc. mokestį. Darbo grupės, nagrinėjančios tokio pobūdžio prašymus, vadovė Elena Mirinavičienė sakė, kad šis punktas įtrauktas gavus tose gatvėse nuomojančių valstybinę žemę žmonių prašymus sumažinti tarifus, nes šiuo metu vykstant gatvių rekonstrukcijos darbams jų verslo sąlygos pasunkėjo, pelningumas sumažėjo. „Darbo grupėje nuomonės išsiskyrė, todėl pasiūlymą teikiame Tarybos svarstymui“, – teigė E. Mirinavičienė.

Tarybos nariai nutarė tarifo nesumažinti.

Bus nerūkymo zonos

Ukmergės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė pateikė projektą „Dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Ukmergės viešosiose vietose“.

Projekte buvo siūloma uždrausti nepilnamečiams rūkyti Ukmergės rajono viešosiose vietose: aikštėse, gatvėse, keliuose, parkuose, skveruose, stadione, įmonių ir įstaigų patalpose ir jų teritorijose, miškuose, miškeliuose, prie vandens telkinių, poilsio teritorijose, sodų bendrijose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kituose visuomenės reikmėms naudojamuose pastatuose ir jų teritorijose. Už šio draudimo nesilaikymą asmenys turėtų atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat siūlyta Kęstučio aikštę paskelbti nerūkymo zona.

Svarstant pateiktą projektą kilo diskusijų. Buvo išsakyta minčių, kad priėmus tokį sprendimą lyg ir leidžiama nepilnamečiams rūkyti „pasislėpus kur nors po krūmu“, taip pat samprotauta, jog šis sprendimas – nelabai logiškas, nes nesulaukusiems pilnametystės ir taip draudžiama parduoti rūkalus, tai reiškia – ir rūkyti.

Arūnas Dudėnas pasiūlė, kad nerūkymo zona būtų paskelbta ir Vienuolyno gatvė.

Posėdyje dalyvavusi V. Puodžiūnienė teigė, kad turi būti pastatyti informaciniai ženklai apie nerūkymo zonas, tačiau lėšų turima tik dviejų įrengimui…

Prieš priimant sprendimą Tarybos nariai domėjosi, ar bus galimybių kontroliuoti, kaip vykdomas nutarimas dėl nepilnamečių rūkymo. V. Puodžiūnienė užtikrino, jog policijos pareigūnai, miesto seniūnija prižadėjo stebėti, kaip laikomasi nutarimo, neatsisako padėti ir pedagogai.

Juozas Armanavičius išsakė nuomonę, jog nepilnamečių rūkymas yra visuomenės bėda ir liga, kurią „mes bandom išspręsti, bet jei tėvai neišauklėjo, tai mes – neišauklėsim“. Jis taip pat teigė, jog kažkurį laiką buvo uždrausta rūkyti Kaune, Laisvės alėjoje, tačiau dabar tai leidžiama. „Draudimai jokios naudos neduoda, tai yra betikslis laiko, pinigų švaistymas“, – įsitikinęs Tarybos narys.

Po diskusijų sprendimo projektui pritarta. Nuo rugsėjo 1 dienos bus draudžiama rūkyti Kęstučio aikštėje ir Vienuolyno gatvėje, o nepilnamečiams – nurodytose viešosiose vietose.

Eksploatuos atliekų operatorius

Svarstytas sprendimo projektas dėl atliekų priėmimo aikštelės eksploatavimo.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad savivaldybės teritorijoje turi būti įrengta bent viena didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė. Tokią aikštelę nutarta įrengti Gerseniškių gatvėje.

Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad ją įrengus, aikštelę eksploatuos Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją aptarnaujantis atliekų operatorius.

Posėdyje dalyvavęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai Jurijus Valiūnas paaiškino, kad tuo pačiu metu yra uždaromas Beržutės sąvartynas, kuris yra antras pagal dydį regione po Karijotiškių sąvartyno, ir ruošiamasi Gerseniškių gatvėje numatytos aikštelės įrengimui. Ji turėtų būti apie 20 arų, į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti įvairias atliekas. Bus įrengta rampa, kad žmonės galėtų su lengvuoju transportu užvažiuoti ir iš priekabėlių išmesti atliekas. Bus du uždari konteineriai, skirti elektronikos atliekoms – liuminescensinėms lempoms, akumuliatoriams ir panašiems daiktams, taip pat konteineriai statybinėms atliekoms, padangoms, naudotiems baldams, metalo, medienos atliekoms, plastikui, stiklui ir kitkam. Planuojama, kad jei neįvyks trukdžių, darbai bus pradėti rugsėjo mėnesį, rangovas juos turėtų atlikti per tris mėnesius, taip pat kelis mėnesius truktų ir dokumentacijos tvarkymas. Senąjį sąvartyną numatoma uždaryti iki kitų metų gruodžio mėnesio.

Schemą patvirtino

Remiantis Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl Elektrėnų savivaldybės, Ukmergės ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo“, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius paruošė Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. Ši schema buvo pateikta tvirtinti rajono Tarybos nariams.

Kai kurie jų rengėjams išsakė pastabų, kad ruošiant schemą neatsižvelgta į įvairius veiksnius, todėl kai kurie kiamuose esantys keliai „dingo“. Posėdyje dalyvavęs įstaigos atstovas Nerijus Masiulis nenorėjo sutikti su pastabomis ir teigė, kad schemoje nurodyti ne visi, o tik viešieji keliai, kuriuos prižiūrės savivaldybė. Anot jo, schema sudaryta be klaidų. Po diskusijų pateiktam sprendimo projektui pritarta.

Išgriaus statinius

Į savivaldybę kreipėsi vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, prašydamas nurašyti darželio teritorijoje esančias, bet savivaldybei priklausančias naudojimui netinkamas, nusidėvėjusias pavėsines, smėlio dėžes, sandėlį.

Komisija pastatų techninei būklei įvertinti nustatė, jog pavėsinių, kaip statinių nėra (jos kėlė grėsmę ir seniai nugriautos), smėlio dėžės ir baseinas nenaudojami (užpilti gruntu), o sandėlio būklė avarinė, tad kelia grėsmę vaikams ir aplinkiniams, ir pasiūlė skubos tvarka nugriauti sandėlį, o nenaudojamus kiemo statinių likučius nurašyti.

Taip pat – sutvarkyti aplinką, kad ji nekeltų grėsmės vaikams ir aplinkiniams.

Rajono Tarybos nariai pritarė šiems siūlymams.

Atleisti vadovai

Balandžio 1 dieną rajono savivaldybės Taryba nusprendė reorganizuoti Rečionių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Dukstynos pagrindinės mokyklos, bei Lyduokių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Želvos vidurinės mokyklos. Po šių reorganizacijų nuo rugsėjo 1 dienos bus panaikinti minėtų mokymo įstaigų direktorių etatai.

Tarybos nariams buvo pateikti sprendimo projektai, kuriais siūlyta Rečionių pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Ginaitienę ir Lyduokių pagrindinės mokyklos direktorių Laimoną Latvį atleisti iš užimamų pareigų rugpjūčio 31 dieną pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), išmokant jiems šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas ir kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

Projektui pritarta.

Merui už stažą – priedas

Savivaldybės Tarybos nariams buvo pristatytas projektas, kuriuo siūloma savivaldybės merui Algirdui Kopūstui nuo liepos pirmos dienos mokėti 6 proc. tarnybinio atlyginimo priedą už darbo stažą.

A. Kalesnikas išsakė Konservatorių frakcijos nuomonę, kad sunkmečio sąlygomis, kai įstaigų vadovams, kitiems žmonėms yra sumažinti atlyginimai, reikėtų solidarizuotis su visuomene ir merui priedo nemokėti.

Klausimą pristačiusi savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė teigė, kad priedas už darbo stažą priklauso pagal įstatymą, tad jį reikia vykdyti.

Dauguma Tarybos narių balsavo, jog priedas prie atlyginimo būtų mokamas.

Z. Kurmelienė taip pat pristatė sprendimo projektą dėl mero pavaduotojo Grigorijaus Malčanovo atostogų nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 12 dienos. Pristatant klausimą meras A. Kopūstas paprašė pritarti projektui, tačiau sakė, jog vicemeras išeis atostogauti tik tuomet, kai bus išspręsti šilumos ūkio perėmimo klausimai.

Tarybos nariai balsavo už atostogų suteikimą.

Išklausė informacijas

Tarybos nariai taip pat išklausė informacijas apie savivaldybės vykdomus ir planuojamus vykdyti vandentvarkos projektus, vizitus į Tarnovo Podgorną (Lenkija) bei Baltarusiją, Ukmergės senamiesčio plėtros galimybių studijos pristatymą.