CV: Laisva Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialisto vieta savivaldybės administracijoje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius pirminės teisinės pagalbos teikimą gyventojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, civilinius, baudžiamuosius, administracinius (materialiuosius ir procesinius) bei darbo teisinius santykius, išmanyti teismų praktiką;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai žinoti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles;
6.5. mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, siekdamas tinkamai organizuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams (pareiškėjams):
5.1. teikia teisinę informaciją ir teisines konsultacijas;
5.2. rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
5.3. pataria pareiškėjams dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka ir atlieka veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo;
5.4. rengia taikos sutartis;
5.5. užtikrina informacijos apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas pateikimą Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, susitikimuose su gyventojais;
5.6. padeda surašyti ar surašo prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą;
5.7. tvarko pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitą;
5.9. teikdamas valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba;
5.10. dalyvauja mokymuose, kursuose, seminaruose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu;
5.11. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų, įstaigų, įmonių, organizacijų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia derinti skyriaus vedėjui;
5.12. vykdo kitas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu.
6. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
7. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero potvarkių projektus, atsakymus į prašymus, skundus, paklausimus ir kitus dokumentus.
8. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia procesinius dokumentus teismams bei pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybei visuose teismuose, ginant savivaldybės teises ir teisinius interesus.
9. Organizuoja savo darbą, užtikrina užduočių ir pavedimų įvykdymą tinkamai ir laiku.
10. Vykdo kitus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus uždavinių įgyvendinimo.

VI. TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

10. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami iki vasario mėn. 1 d.

Be konkurso savivaldybėje įsidarbino buvęs Miesto energijos vadovas J. Kupčinskas

Savivaldybės administracija pasipildė dar vienu, kol kas laikinu etatu. Darbą Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriuje pradėjo naujas specialistas atsakingas už šilumos ūkį. Šios pareigos atiteko 22 metus rajono šilumos ūkyje pradirbusiam Juozui Kupčinskui. Iki nutraukiant šilumos ūkio nuomos sutartį jis devynis metus vadovavo bendrovėms, kurios tą ūkį buvo išsinuomavusios iš savivaldybės.

Apie akivaizdų lojalių asmenų „protegavimą“ mano komentaras vilkmerge.lt portalui:

Rajono Tarybos narys Andrius Kalesnikas įsitikinęs, jog visi savivaldybės administracijos darbuotojai į darbą turi būti priimami tik konkurso būdu. O dabar panašu, kad tarnautojai darbą savivaldybėje gauna pagal valdančiosios koalicijos partinę ar pažinčių liniją. Dėl šios situacijos jau kreipiausi į savivaldybės Tarybos korupcijos prevencijos komisiją. Iki šiol jokio veiksmo nei atsakymo negavau, vilkmerge.lt sakė A. Kalesnikas.

Visas straipsnis:

http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4908:buvs-miesto-energija-vadovas-pradjo-darb-savivaldybje&catid=41:politika&Itemid=174 

Konkursas į Mokesčių skyriaus vedėjus virto farsu

Penktadienį vyko konkursas laisvai karjeros valstybės tarnautojo – rajono savivaldybės administracijos Mokesčių skyriaus vedėjo vietai užimti. Prašymus dalyvauti konkurse buvo pateikusios dvi pretendentės. Tačiau konkurse dalyvavo tik viena – Daiva Gladkauskienė. Ji ir paskelbta konkurso laimėtoja.

Konkursui organizuoti ir vykdyti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Varžgalio įsakymu buvo sudaryta jo vadovaujama komisija. Jos nariai – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kanapeckienė, Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, Juridinio skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis, Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Grabauskienė. Beje, pastaroji komisijos narė konkurse nedalyvavo, nes turi nedarbingumo lapelį.

Konkurso metu pretendentė turėjo atsakyti į testo klausimus, buvo patikrintos ir įvertintos jos anglų kalbos žinios bei vyko pokalbis. D. Gladkauskienė surinko reikiamą balų skaičių ir komisija ją paskelbė laimėtoja.

Praėjus trims darbo dienoms po konkurso ji bus priimta Mokesčių skyriaus vedėjos pareigoms.

D. Gladkauskienė Kauno technologijos universitete yra baigusi ekonomikos bakalauro studijas. Nuo 2004 metų ji dirbo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąja specialiste. Šių metų pradžioje, kai buvo paskelbtas konkursas Mokesčių skyriaus vedėjo pareigoms užimti, D. Gladkauskienė perkelta į Mokesčių skyrių pakaitine valstybės tarnautoja.

Mokesčių skyrius rajono savivaldybėje įkurtas 2003 metais. Iki šiol jam vadovavo Aleksandras Gražys.

Rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbus informaciją apie konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei, rajono Tarybos narys Andrius Kalesnikas paskelbė pranešimą. Politiko manymu, „pareigybinė instrukcija gana aiškiai surašyta konkrečiam, ne pačiam kvalifikuočiausiam asmeniui. Specialiuose reikalavimuose nurodomas tik vienas specifinis uždavinys – turėti aukštąjį, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą. Ypač absurdiškai skamba reikalavimas mokėti anglų kalbą A1 lygiu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimuose nėra reikalavimų turėti darbinės patirties, nors dažniausia priimant į tokias pareigybes darbuotoją būtina turėti bent trejų metų patirtį toje srityje“.

„Gimtoji žemė“ 

Į skyriaus vedėjus be patirties ir su A1 lygio anglų kalbos žinomis

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei. Nors pareigybė yra paskelbta pakankamai aukšta – A12, tačiau reikalavimai surašyti ypač paprasti.

Mano manymu pareigybinė instrukcija gana aiškiai surašyta konkrečiam, ne pačiam kvalifikuočiausiam asmeniui.

Specialiuose reikalavimuose nurodomas tik viens specifinis uždavinys – turėti aukštąjį, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

Ypač absurdiškai skamba reikalavimas mokėti anglų kalbą A1 lygiu. Kas reiškia:

Įstengia suprasti ir naudoti paprastus kasdieninius išsireiškimus ir pačias būtiniausias frazes, reikalingas konkrečių poreikių patenkinimui. Gali prisistatyti pats ir pristatyti kitus, paklausti ir atsakyti į asmeninio pobūdžio klausimus. Gali bendrauti pasiūlytu paprastu būdu, kai kiti asmenys kalba lėtai ir aiškiai bei yra pasirengę padėti.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimuose nėra reikalavimų turėti darbinės patirties, nors dažniausia priimant į tokias pareigybes darbuotoją būtina turėti bent trijų metų patirtį toje srityje (šiuo atveju – mokesčių administravime).

Pateikiamas visas skelbimas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 12.
Specialūs reikalavimai:
-aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties išsilavinimas;
-gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimą ir surinkimą;
-mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
– mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
-mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer;
-turėti vidinio ir viešojo administravimo sugebėjimų: gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą;
-išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus;
-sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; sugebėti bendrauti su interesantais, būti komunikabiliu ir dalykišku.