CV: Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialistas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (A-9) konkursą.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų ruošimo procesui koordinuoti, paruoštų dokumentų registrui ir duomenų bankui tvarkyti, organizuoti ir vykdyti darbus susijusius su geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) duomenų baze, inžinerinės infrastruktūros plėtojimu, atnaujinimu ir projektavimu, geodezinės ir topografinės medžiagos tvarkymu.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su geografinės informacinės sistemos programa ArcGIS.

7. Turėti darbo patirtį ruošiant teritorijų planavimo dokumentus, išmanyti teritorijų planavimo procesus.

8. Gerai išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu, gebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje.

9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

10. Mokėti gerai dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Exsploer, ArcGIS programomis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

11. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo klausimais.

12. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

13. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

14. Gebėti bendrauti su interesantais, spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

                     

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima ir registruoja paraiškas

planavimo sąlygoms ir sąvadams gauti numatomiems rengti teritorijų planavimo dokumentams.

16. Rengia paraiškas ruošiamiems teritorijų planavimo projektams, organizuoja ruošiamų savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą su visuomene, fiksuoja svarstymo metu gautus pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, ruošia svarstymo rezultatų ataskaitą.

17. Tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą, išduodamų teritorijų planavimui sąlygų ir sąvadų archyvą.

18. Tvarko, sistemina ir nuolat atnaujina geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę.

19. Organizuoja ir vysto savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko kūrimo

darbus.

20. Kaupia ir sistemina specializuotą geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą savivaldybės ūkinei veiklai, infrastruktūros objektams ir komunikacijoms vystyti, bendrajam detaliajam ir specialiajam teritorijų planavimui vykdyti.

21. Dalyvauja rengiant paraiškas, sąlygas ir technines specifikacijas teritorijų planavimo projektams, rengia kitus reikalingus dokumentus teritorijų planavimo projektų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, viešiesiems pirkimams vykdyti.

22. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus pagal kompetenciją.

23. Pagal kompetenciją konsultuoja, informuoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus.

24. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei raštus pagal kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą.

25. Dalyvauja administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe.

26. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

27. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Bendrajame skyriuje, 22 kabinete kab., Kęstučio a., 3, 20114 Ukmergė

Adresas: Kęstučio a., 3, 20114 Ukmergė

Telefonas: 8-340-60304

El. paštas: zina.kurmeliene@ukmerge.lt

CV: Aplinkos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Aplinkos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialisto (A9) pareigybės konkursą. Specifinių reikalavimų nedaug: auštasis išsilavinimas statybos inžinerijos srityje (tiesiogiai susiję su darbo specifika) ir 1 metų darbo patirtis pagal tą sritį.

                      Specialūs reikalavimai:

-aukštasis universitetinis arba jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas;

-ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas statinių projektavimo, tyrimo, ekspertavimo, statybos arba eksploatacijos srityse;

-mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

-išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

-išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

-gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

-gebėti ruošti ataskaitas, aktus, spendimų projektus, teikti konsultacijas;

-gebėti analizuoti informaciją, vertinti situaciją ir siūlyti sprendimų variantus.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2013 m. balandžio 30 d. imtinai (14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“ dienos, įskaitant paskelbimo dieną) adresu: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius, Kęstučio a. 3, 22 kab., LT-20114 Ukmergė.

Telefonas pasiteirauti: (8 340) 60304, 60351.

CV: Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas (užsienio kalbos mokėti nereikia)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės (A10) konkursą. Reikalavimai minimalūs: ekonomika + 1 metai darbo patirties. Ypač krinta į akis faktas, kad nėra reikalavimo mokėti bent kokią užsienio kalbą.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS

4. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti: juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimui bei vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliavos už komunalines atliekas) administravimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vedėjo pavaduotojo bendroji veiklos sritis – valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimas, finansų valdymas ir apskaita, administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį bei vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo srityje.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
9. Gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimą ir surinkimą.
10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus.
11. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, mokesčių administravimo savivaldybėse MASIS, RuATIS ir kitomis informacinėmis sistemomis.

12. Mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.
13. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles, gerai valdyti kompiuterinę techniką, mokėti naudotis elektroninėmis duomenų perdavimo ir gavimo  technologijomis, įvairiomis duomenų sistemomis.
14. Išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus.
15. Sugebėti bendrauti su interesantais bei valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, būti komunikabiliu ir dalykišku. Gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės ir savivaldybės interesams.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

16. Vykdo žemės nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitymą:
16.1. sistemina duomenis apie išnuomotus ir laisvus valstybinės žemės sklypus ir integruoja juos į informacinę sistemą;
16.2. rengia pranešimus fiziniams asmenims apie metinį mokėtiną valstybinės žemės nuomos mokestį;
16.3 registruoja juridinių asmenų pateiktas deklaracijas, kontroliuoja pateiktos informacijos teisingumą;
16.4. apskaičiuoja mokestines lengvatas mokesčių mokėtojams, remiantis priimtais Savivaldybės tarybos sprendimais.
17. Rengia atsakymus žemės ir  žemės nuomos mokesčio mokėtojams į jų rašytinius prašymus ir skundus, teikia konsultacijas.
18. Rengia taisyklių, tvarkų ir sprendimų, susijusių su žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčiais, projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui pagal kompetenciją.
19. Tvarko savivaldybės administracijos valstybinės žemės nuomos ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surenkamąsias sąskaitas, vykdo įmokų integravimą į informacines sistemas MASIS ir RuATIS, vykdo permokų grąžinimą mokesčių mokėtojams bei surinktų įmokų  pervedimą į savivaldybės biudžetą, rengia finansinę atskaitomybę.
20. Vykdo priemones, skatinančias valstybinės žemės nuomos mokesčių ir rinkliavos mokėjimą nustatytais terminais.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų veikloje.
22. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas, susijusias su atliekamomis funkcijomis;
23. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
24.  Vykdo visas skyriaus vedėjo funkcijas, kai jo nėra.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjui.

CV: Laisva Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialisto vieta savivaldybės administracijoje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius pirminės teisinės pagalbos teikimą gyventojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, civilinius, baudžiamuosius, administracinius (materialiuosius ir procesinius) bei darbo teisinius santykius, išmanyti teismų praktiką;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai žinoti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles;
6.5. mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, siekdamas tinkamai organizuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams (pareiškėjams):
5.1. teikia teisinę informaciją ir teisines konsultacijas;
5.2. rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
5.3. pataria pareiškėjams dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka ir atlieka veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo;
5.4. rengia taikos sutartis;
5.5. užtikrina informacijos apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas pateikimą Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, susitikimuose su gyventojais;
5.6. padeda surašyti ar surašo prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą;
5.7. tvarko pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitą;
5.9. teikdamas valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba;
5.10. dalyvauja mokymuose, kursuose, seminaruose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu;
5.11. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų, įstaigų, įmonių, organizacijų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia derinti skyriaus vedėjui;
5.12. vykdo kitas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu.
6. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
7. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero potvarkių projektus, atsakymus į prašymus, skundus, paklausimus ir kitus dokumentus.
8. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia procesinius dokumentus teismams bei pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybei visuose teismuose, ginant savivaldybės teises ir teisinius interesus.
9. Organizuoja savo darbą, užtikrina užduočių ir pavedimų įvykdymą tinkamai ir laiku.
10. Vykdo kitus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus uždavinių įgyvendinimo.

VI. TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

10. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami iki vasario mėn. 1 d.