Pateikti pasiūlymai 2014 m. Ukmergės rajono savivaldybės biudžetui

Vadovaudamasis Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 54 punktu pateikiau Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto pakeitimus. Daugiausia lėšų siūlau didinti kultūrai ir sportui. Taip pat siūlau įtraukti kelias naujas eilutes ir surengti viešųjų erdvių konkursą, pabaigti vandentvarkos projektą Vepriuose ir t.t.

2013-02-09 del biudzeto pasiulymu

Mokytojams ketinama mažinti atlyginimus?

El. paštu kreipėsi rajono gyventoja, kuri informavo, kad rajono pedagogai buvo įspėti, kad sausio pradžioje reiks pasirašyt dėl sutikimo mažinti koeficientus ir nuo vasario 1 d. vėl bus mažinami atlyginimai. Siekdamas išsiaiškinti šio įspėjimo priežastį kreipiausi į Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir Finansų skyrius, kad paaiškintų atlyginimų mažinimo priežastis.

Tokiam rajono vadovų žingsniui kategoriškai nepritariu, nes tai reikš dar didesnį rajono gyventojų skurdinimą.

Komitetų posėdyje aptartos sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos

Lapkričio 13 d. vyko jungtinis Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto bei Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdis. Be komitetų narių, posėdyje taip pat dalyvavo Ukmergės Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausioji gydytoja Janina Galiauskienė bei VšĮ Ukmergės ligoninė vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto nariai dar birželio mėnesį suplanavo organizuoti susitikimus su atskirų sričių savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant išsiaiškinti atskirų sričių finansavimo poreikį, ieškoti biudžeto lėšų taupymo galimybių, užtikrinti efektyvų jų panaudojimą.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu komitetų nariai ir posėdžio svečiai diskutavo dėl socialinių pašalpų teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, nuo 2014 m. sausio 1 d. Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė susirinkusiems pristatė socialinių pašalpų gavėjų bei lėšų socialinėms pašalpoms mokėti pokyčius per 2012-2013 m. sausio-spalio mėnesiu. Informavo, kad pašalpos gavėjų skaičius per 2013 metus sumažėjo 32 procentais.

Antrąjį darbotvarkės klausimą, dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekte numatytos Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos, pristatė Savivaldybės gydytojas Vytautas Motiejūnas. Posėdyje aptartos sveikatinimo programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, 2014 m. perspektyvos bei ankstesnių metų lėšų panaudojimas. Posėdyje taip pat diskutuota dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektų.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus.

www.ukmerge.lt

Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto svarstymas: Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

Tęsiant 2014 m. biudžeto formavimą 2013 m. lapkričio 13 d. 15.00 val. šaukiamas Biudžeto ir ekonominės plėtros, Sveikatos ir socialinės paramos komitetų posėdis savivaldybės administracijos salėje (I a.).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl socialinių pašalpų teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, nuo 2014 m. sausio 1 d.
Pranešėja –Valdonė Ginaitienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa).
Pranešėjai – Valdonė Ginaitienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja,
Vytautas Motiejūnas, Savivaldybės gydytojas.

3. Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektų.
Pranešėjas –Vytautas Motiejūnas, Savivaldybės gydytojas.

4. Kiti klausimai.

Biudžeto skola – beveik 35 milijonai litų

Pagal patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos planą, praėjusiais metais į rajono biudžetą turėjo įplaukti 91 mln. 164,8 tūkst. Lt. Kaip sakė savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, visos savivaldybės biudžeto gautos pajamos, valstybės biudžeto dotacijos, pajamos ir sandoriai bei savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti pernai sudarė 91 mln. 873,3 tūkst. Lt arba 100,8 proc. planuotų pajamų.

Investicijų projektams vykdyti savivaldybė 2012 metais pasiskolino 6 mln. 373,8 tūkst. Lt.

Daugiausia – gyventojų pajamų mokesčio

„Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybės biudžetui skirta 20 mln. 838,1 tūkst. Lt, panaudota – 20 mln. 795,8 tūkst. Lt. Buvo planuota, jog į savivaldybės biudžetą turėtų įplaukti 35 mln. 49 tūkst. Lt mokesčių, gauta – 36 mln. 166,3 tūkst. Lt, tai yra 1 mln. 117,3 tūkst. Lt daugiau negu numatyta. Daugiausia surinkta gyventojų pajamų mokesčio – 31 mln. 510,5 tūkst. Lt: iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta 18 mln. 766,5 tūkst. Lt (297,5 tūkst. Lt daugiau negu planuota), iš valstybės iždo – 12 mln. 744 tūkst. Lt (1 mln. 154 tūkst. Lt daugiau negu planuota). 2012-aisiais pagal verslo liudijimus dirbo 709 rajono gyventojai, jie sumokėjo 95,6 tūkst. Lt, – vardijo V. Butkevičienė. – Turto mokesčių gauta 2 mln. 211,1 tūkst. Lt, iš jų nekilnojamojo turto – 1 mln. 162,4 tūkst. Lt. Deja, planas įvykdytas tik 74,5 proc. (negauta 397,6 tūkst. Lt planuotų pajamų). Tai lėmė sumažėjusi nekilnojamojo turto vertė. Padidėjo žemės mokesčio surinkimas – įplaukė 1 mln. 11,6 tūkst. Lt arba 141,6 tūkst. Lt daugiau negu planuota“.

Prekių ir paslaugų mokesčių surinkimo planas įvykdytas 96,6 proc. – surinkta 2 mln. 444,7 tūkst. Lt, iš jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą – 2 mln. 165,7 tūkst. Lt. Anot vedėjos, visos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos panaudotos atliekų tvarkymo sistemos išlaidoms.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkta 1 mln. 363,7 tūkst. Lt arba 236,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota.

Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas įplaukė 1 mln. 853,4 tūkst. Lt, iš jų 1 mln. 147,9 tūkst. Lt – įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, 540,3 tūkst. Lt – pajamos už suteiktas paslaugas, 165,2 tūkst. Lt – pinigai už patalpų nuomą. Šios lėšos panaudotos biudžetinių įstaigų veiklos programoms finansuoti.

Didžiausios išlaidos – švietimui

„2012 metais savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 97 mln. 102,7 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų skirta švietimui – 45 mln. 229,7 tūkst. Lt arba 46,6 proc. visų išlaidų. Socialinei apsaugai teko 21 mln. 573,3 tūkst. Lt arba 22,2 proc. išlaidų, bendroms valstybės paslaugoms – 10 mln. 194 tūkst. Lt, iš jų 4 mln. 655 tūkst. Lt sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos, ekonomikos funkcijai skirta 7 mln. 37,7 tūkst. Lt, poilsiui ir kultūrai – 4 mln. 910,3 tūkst. Lt, aplinkos apsaugai – 3 mln. 657,7 tūkst. Lt, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 2 mln. 129,6 tūkst. Lt, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mln. 445,3 tūkst. Lt, sveikatos apsaugai – 870,6 tūkst. Lt, gynybai – 54,5 tūkst. Lt“, – teigė Finansų skyriaus vedėja V. Butkevičienė.

Patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas 2012 metais sudarė 100 tūkst. Lt. Metų eigoje Savivaldybės taryba rezervą sumažino iki 69,2 tūkst. Lt. Didžiausia šių lėšų dalis buvo skirta kultūros, sporto ir kitų renginių organizavimo išlaidoms iš dalies padengti, avarinės situacijos Ukmergės kultūros centre, susidariusios po liūties, likvidavimui, UAB ,,Dainavos energetika“ akcijų pirkimui.

Per metus – šeši milijonai

Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2013 metų sausio 1 dieną buvo 34 mln. 929,9 tūkst. Lt. Per metus skola padidėjo 6 mln. 238,6 tūkst. Lt.

V. Butkevičienė pažymėjo, kad bendrą savivaldybės biudžeto įsiskolinimo augimą nulėmė tai, kad keletą paskutinių metų savivaldybės biudžeto pajamos nuolat mažėja, paslaugų ir darbų kainos didėja, o projektų vykdymas įgauna vis didesnį pagreitį. „Tačiau vykdant tiek Valstybės investicijų programoje numatytus projektus, tiek finansuojamus iš ES struktūrinių fondų, atsiranda būtinų papildomų darbų, kurie gali būti finansuojami tik iš savivaldybės biudžeto lėšų, todėl kasmet didėja savivaldybės finansiniai įsipareigojimai. Per 2012 metus savivaldybės įsipareigojimai bankams išaugo 3 mln. 555,5 tūkst. Lt ir siekia 24 mln. 440 tūkst. Lt. Nuo 2012 metų rugpjūčio 1 dienos pakėlus minimalią mėnesinę algą iki 850 litų ir neskyrus šiam tikslui papildomų lėšų, pinigai, kurie galėjo būti panaudoti savivaldybės biudžeto įsiskolinimui mažinti, skirti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui“, – aiškino esamą situaciją Finansų skyriaus vedėja.

www.gzeme.lt

Genovaitė KAZIELIENĖ

Vilkmerge.lt: Gatvių apšvietimui lėšų neužtenka?

Nuo vasario pradžios šalutinėse miesto gatvėse šviesos gesinamos jau 22, o ne 23 valandą. Tuo metu pagrindinėse – Kauno, Vilniaus, Vytauto, Gedimino ir Antakalnio gatvėse visą naktį lieka degti tik kas antras šviestuvas. Kodėl miestas tapo tamsesnis paklausėme miesto seniūno Stasio Jackūno.

S. Jackūnas nurodė tik vieną priežastį, kodėl sumažėjo apšvietimas – lėšų trūkumas. Normaliai apšviesti visą miestą reikia apie 650 tūkstančių litų, o savivaldybės biudžete šiems metams skirta tik 351 200 litų. Todėl tenka riboti apšvietimą – išjungiamos šviesos miesto centre – Vienuolyno gatvėje ir dviračių take.

Nors elektros energija pabrango, į tai neatsižvelgta. Šiais metais gatvių apšvietimui skirta tiek pat lėšų kaip ir ankstesniais metais. Seniūnas sako, kad šiuo metu už gatvių apšvietimą seniūnija elektros tinklams skolinga apie 100 tūkstančių litų. Lėšų gatvių apšvietimui trūksta nuolat, nes  2008 metais gatvių apšvietimas kainavo 497 700, 2009 metais – 388 100, 2010 metais – 391 000, 2011 metais – 400 540, 2012 metais – 443 505 litus. Vien už apšvietimą nuo 2012 metų gruodžio 21 iki 2013 metų vasario 1 dienos už elektros energiją gatvių apšvietimui teks sumokėti 74 tūkstančius litų.

S. Jackūnas neatmeta minties, kad, galbūt, vasarą gatvės bus visai neapšviestos. Tai lems pabrangusi elektros energija ir mažas gatvių apšvietimo finansavimas. Tačiau, pasak seniūno, gyventojai anksti išjungiama šviesa gatvėse dar nesiskundė.

Mano komentaras:

Miesto apšvietimas yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinančių miestiečių saugumą. Ukmergės rajono valdžios veikloje prioritetų nebuvimas priveda, kad reikia išjungti miesto apšvietimą. Atkreiptinas dėmesys, kad biudžete yra ne viena eilute, kurią sumažinus būtų galima rasti papildomų lėšų mieto saugumui, bet deja ciniškas mero elgesys tvirtinant biudžetą Tarybos nariams neleido balsuoti už minėtus siūlymus.

Ar Ukmergėje įvyks savivaldybės valdomų įmonių reforma? (I)

Prieš metus naujai Tarybos kadencijai pradėjus veiklą ir į valdžią atėjus vietinio verslo atstovams buvo tikimasi, kad iki šiol itin apleistas Savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) sektorius sulauks tinkamo dėmesio ir bus reformuotas iš pagrindų. Pastarųjų penkerių metų patirtis byloja tiesiog skandalingus faktus – į rajono biudžetą dividendų gauta tik iš vienos Ukmergės rajono savivaldybės valdomos įmonės , o iš visų kitų nebuvo pervestas nė litas. SVĮ valdomas turtas siekia keliasdešimt mln. Lt., tačiau palyginus su tuo, kokio dydžio dividendus gauna privataus kapitalo įmonė, valdydama tokios pat vertės turtą, dabartinė situacija kelia daug neatsakytų klausimų. Mano manymu, veikla be konkrečių tikslų  bei kompetentingų ir depolitizuotų valdybų nebuvimas – pagrindinės spręstinos problemos.

 

Veikla be konkrečių tikslų

SVĮ reforma yra būtina, kadangi savivaldybės disponavimas savo turtu yra nepakankamai efektyvus Atsisakius ydingos praktikos įmonių vadovams leisti patiems nusistatyti tik jiems priimtinus tikslus yra svarbus žingsnis turto panaudojimo efektyvumui gerinti. Turi būti sukurtos aiškios procedūros, kaip nustatomi tikslai, rengiami strateginiai planai.

Neuždirbant pelno ir neskaičiuojant kapitalo kaštų, atsiranda sąlygos priiminėti blogus investicinius sprendimus – investuoti į veiklas, kurios neneša naudos įmonei ir rajono gyventojams. Tokia praktika įmones paprastai priveda prie bankrotų. Be to, įmonių, kurios veikdamos rinkoje nemoka ir niekada nemokės dividendų, akcijų vertė yra lygi nuliui.

Pirmas žingsnis link SVĮ veiklos skaidrinimo ir efektyvumo žengtas. Mano siūlymu, rajono savivaldybės Taryba nusprendė, kad SVĮ kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija teiks konsoliduotas ketvirtines ataskaitas Tarybos Biudžeto ir ekonominės plėtros bei Ūkio komitetui.

Ilgai nelaukus yra būtinas ir antras žingsnis: depolitizuotų SVĮ valdybų įsteigimas. Efektyvi valdyba, kurią sudarytų profesionalių specialistų (verslo profesionalų, bet ne valstybės tarnautojų, kurie yra tiesiogiai pavaldūs vienai ar kitai politinei jėgai ir patys neturi veiklos laisvės) komanda, yra pagrindinis sėkmingos veiklos pagrindas. Valdybos, turinčios aiškias funkcijas ir specifiką įmonės valdymui, daro esminę ir sisteminę įtaką.  Savivaldybės valdomoms įmonėms turi būti keliami tokie patys reikalavimai kaip ir komercinėms, nes tik tada galime tikėtis analogiško efektyvumo.

Vyriausybės reformos patirtis

Sektinų pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Pradėjusi VVĮ reformą dabartinė Vyriausybė su valstybės turtu tvarkosi daug geriau nei prieš reformą. Visų pirma, atsisakyta ydingos praktikos įmonėms pačioms leisti nusistatyti tik joms palankius tikslus. 2011 metais sukurtos aiškios procedūros, kaip nustatomi tikslai, kaip rengiami strateginiai planai, kokia tvarka vyksta jų aptarimas Vyriausybėje.  Ūkio ministerijos kuruojama Valstybės valdomų įmonių reforma, pagal kurią už 2011 metų rezultatus planuojami 2012 metų dividendai mokami į valstybės biudžetą bus apie 580 mln. t.y. beveik 10 kartų daugiau, nei tai buvo prieš VVĮ reformą.

Ar nepritrūks valios?

Visgi abejotina, ar Ukmergės valdantiesiems nepritrūks valios įgyvendinti reformą. Regis, jie mieliau skėsčios rankomis ir sakys, kad kalti įmonių vadovai ar šalyje esanti situacija… Mano įsitikinimu, tik ryžtingi ir greiti sprendimai gali lemti SVĮ reformos sėkmę.

Ukmergės biudžetininkams priedais išmokėtas beveik milijonas litų

Šią savaitę Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komitetas svarstė kaip 2011 metais savivaldybės administracija ir kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos išsimokėjo priedus.Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateikta informacija pašiurpino – priedams ir išmokoms išleista beveik milijonas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

Valstybės lėšos dažniausia priedais yra mokamos pagal vyriausybės ar ministerijų patvirtintas tvarkas, tačiau pagal kokias tvarkas yra naudojamos sutaupytos darbo užmokeščio fondo lėšos komiteto nariai atsakymų nesulaukė.  Tarp daugiausia priedus išmokėjusių įstaigų išsiskiria Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“, Ukmergės kultūros centras ir kitos įstaigos (visi duomenis pateikti žemiau).

Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kuris parengtų ir pateiktų tvarką, pagal kurią iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo priedams būtų leista išmokėti ne daugiau, kaip 30 proc. o kitos lėšos privalėtų būti naudojamos kreditoriniams įsiskolinimams dengti ir materialinei bazei stiprinti.

Valstybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293867/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje-2

Savivaldybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293892/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje