CV: Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas (užsienio kalbos mokėti nereikia)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės (A10) konkursą. Reikalavimai minimalūs: ekonomika + 1 metai darbo patirties. Ypač krinta į akis faktas, kad nėra reikalavimo mokėti bent kokią užsienio kalbą.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS

4. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti: juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimui bei vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliavos už komunalines atliekas) administravimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vedėjo pavaduotojo bendroji veiklos sritis – valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimas, finansų valdymas ir apskaita, administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį bei vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo srityje.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
9. Gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimą ir surinkimą.
10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus.
11. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, mokesčių administravimo savivaldybėse MASIS, RuATIS ir kitomis informacinėmis sistemomis.

12. Mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.
13. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles, gerai valdyti kompiuterinę techniką, mokėti naudotis elektroninėmis duomenų perdavimo ir gavimo  technologijomis, įvairiomis duomenų sistemomis.
14. Išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus.
15. Sugebėti bendrauti su interesantais bei valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, būti komunikabiliu ir dalykišku. Gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės ir savivaldybės interesams.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

16. Vykdo žemės nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitymą:
16.1. sistemina duomenis apie išnuomotus ir laisvus valstybinės žemės sklypus ir integruoja juos į informacinę sistemą;
16.2. rengia pranešimus fiziniams asmenims apie metinį mokėtiną valstybinės žemės nuomos mokestį;
16.3 registruoja juridinių asmenų pateiktas deklaracijas, kontroliuoja pateiktos informacijos teisingumą;
16.4. apskaičiuoja mokestines lengvatas mokesčių mokėtojams, remiantis priimtais Savivaldybės tarybos sprendimais.
17. Rengia atsakymus žemės ir  žemės nuomos mokesčio mokėtojams į jų rašytinius prašymus ir skundus, teikia konsultacijas.
18. Rengia taisyklių, tvarkų ir sprendimų, susijusių su žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčiais, projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui pagal kompetenciją.
19. Tvarko savivaldybės administracijos valstybinės žemės nuomos ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surenkamąsias sąskaitas, vykdo įmokų integravimą į informacines sistemas MASIS ir RuATIS, vykdo permokų grąžinimą mokesčių mokėtojams bei surinktų įmokų  pervedimą į savivaldybės biudžetą, rengia finansinę atskaitomybę.
20. Vykdo priemones, skatinančias valstybinės žemės nuomos mokesčių ir rinkliavos mokėjimą nustatytais terminais.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų veikloje.
22. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas, susijusias su atliekamomis funkcijomis;
23. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
24.  Vykdo visas skyriaus vedėjo funkcijas, kai jo nėra.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjui.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.