Komitetų posėdyje aptartos sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos

Lapkričio 13 d. vyko jungtinis Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto bei Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdis. Be komitetų narių, posėdyje taip pat dalyvavo Ukmergės Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausioji gydytoja Janina Galiauskienė bei VšĮ Ukmergės ligoninė vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto nariai dar birželio mėnesį suplanavo organizuoti susitikimus su atskirų sričių savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant išsiaiškinti atskirų sričių finansavimo poreikį, ieškoti biudžeto lėšų taupymo galimybių, užtikrinti efektyvų jų panaudojimą.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu komitetų nariai ir posėdžio svečiai diskutavo dėl socialinių pašalpų teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, nuo 2014 m. sausio 1 d. Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė susirinkusiems pristatė socialinių pašalpų gavėjų bei lėšų socialinėms pašalpoms mokėti pokyčius per 2012-2013 m. sausio-spalio mėnesiu. Informavo, kad pašalpos gavėjų skaičius per 2013 metus sumažėjo 32 procentais.

Antrąjį darbotvarkės klausimą, dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekte numatytos Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos, pristatė Savivaldybės gydytojas Vytautas Motiejūnas. Posėdyje aptartos sveikatinimo programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, 2014 m. perspektyvos bei ankstesnių metų lėšų panaudojimas. Posėdyje taip pat diskutuota dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektų.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus.

www.ukmerge.lt

„UAB Ukmergės autobusų parkas“ planuoja įsigyti du naudotus autobusus

UAB Ukmergės autobusų parkas paskelbė dviejų naudotų tarpmiestinių autobusų pirkimą. Ketinama įsigyti naudotus, Lietuvoje neeksploatuotus autobusus, kurie skirti keleiviams vežti tarpmiestinio susisiekimo maršrutais:

  • Tarpmiestinio tipo autobusas ne senesnis kaip 2005m., ne mažiau kaip 40 sėdimų vietų be vairuotojo.
  • Tarpmiestinio tipo autobusas ne senesnis kaip 2007m., ne mažiau kaip 27 sėdimų vietų be vairuotojo ir ne mažiau kaip 5 stovimos.

Konkurso sąlygose kelia nerimą sąlyga, kad pirkimo dalys yra neskaidomos, kas neleidžia dalyvauti daugiau įmonių, kurios galėtų pasiūlyti autobusą vienai pozicijai.  Atkreiptinas dėmesys ir į faktą, kad vienas turi būti nesenesnis, nei 6 metai, kitas nesenesnis nei 8 metai.

 Ištrauka iš pirkimų sąlygų:

2.2. Šis pirkimas neskirstomas į dalis, todėl tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą abiems autobusams.

Paskelbta perkusijų festivalio „PERCUSSION UKMERGĖ 2014“ programa

Tarptautinio būgnų ir perkusijų festivalio  „PERCUSSION UKMERGĖ 2014“ organizatoriai paskelbė preliminarią programą. Pagal ją festivalis vyks 2014 m. kovo 8 – 11 dienomis ir sudarys 5 vieši pasirodymai ir vienos meno dirbtuvės. Plačiau su preliminaria programa galima susipažinti žemiau.

TARPTAUTINIS PERKUSINĖS MUZIKOS FESTIVALIS „PERCUSSION UKMERGĖ 2014”

 

Kovo 8 d. 18 val.

Ukmergės kultūros centre

Koncertas „Moterys moterims” („Ladies for Ladies”)

I dalis – Jessika Jungegard (Danija)

II dalis – Merginų ansamblis „Art-I-Shock” (Latvija)

__________________________________________________________

Kovo 9 d. 17 val.

Ukmergės kultūros centre

Perkusinės muzikos koncertas

I dalis – Gard Garshol (Norvegija)

II dalis – „Pavel Giunter Quartet” (Lietuva)

III dalis – Emmanuel Sejourne ir Silvie Reynaert (Prancūzija)

11.00 – 16.00 val. – Meistriškumo kursai

E.Sejourne – vibrafonas, G.Garshol – instrumentai orkestrui, P.Giunter – mušamieji instrumentai, E.Saksons – timpanai.

 

___________________________________________________________

Kovo 10 d. 18 val.

Numatoma Taujėnų dvare

Džiazo koncertas

I dalis – Kārlis Lācis group (Latvija)

II dalis – džiazo atlikėjai iš Lietuvos

_________________________________________________________

Kovo 11 d. 12val.

Prie paminklo „Lituania Restituta”

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Dalyvauja perkusinės muzikos ansamblis iš Latvijos „Auli”

Ukmergės kultūros centre

Kovo 11 d. 17val.

FOLK koncertas

I dalis – „Auļi” (Latvija)

II dalis – „Groupa” (Švedija)

 

http://www.percussionukmerge.lt/

Ukmergės miesto seniūne taps žurnalistė Daiva Zimblienė

Penktadienį vykusį konkursą į Ukmergės miesto seniūno poziciją laimėjo „Lietuvos ryto“ žurnalistė Daiva Zimblienė. Miesto seniūno pozicija atsilaisvino, kai gegužės mėnesį pasikeitus valdančiajai daugumai buvęs seniūnas Stasys Jackūnas tapo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Nuoširdžiausi asmeniniai p. Daivai sveikinimai ir linkėjimas stiprybės bei atkaklumo labai nelengvame darbe.

Ukmergės žinios: Buvusią valdžią kaltina pažeidimais

Dėl bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo Juo­zo Varž­ga­lio įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo siū­lo­ma kreip­tis į tei­sė­sau­gą. To­kio siū­ly­mo su­lauk­ta, ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui pa­tei­kus sa­vo iš­va­das.  Sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tas ini­ci­juo­tas, pa­va­sa­rį pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai. Dėl to į nau­juo­sius va­do­vus krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja. Jos tei­gi­mu, Vals­ty­bės kon­tro­lė, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą nei­gia­mai įver­ti­no Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­sių va­do­vų veik­lą. To­dėl no­rė­ta įver­tin­ti ga­li­mus jos ne­skaid­ru­mus. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų fi­nan­si­nis au­di­tas bu­vo at­lik­tas mo­kė­ti­nų ir gau­ti­nų su­mų, ban­ki­nių ope­ra­ci­jų ir dar­bo už­mo­kes­čio sri­ty­se. Jo lai­ko­tar­pis – nuo šių me­tų sau­sio 1 d. iki tol, kai pa­si­kei­tė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ta­ry­bo­je, t. y. ge­gu­žės 10 d. Taip pat bu­vo pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bės Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riui at­lik­ti vi­daus au­di­tus dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams 2013 m. skir­tų prie­dų ir prie­mo­kų bei sa­vi­val­dy­bės val­do­mo, bet ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Pa­žei­dė ne vie­ną įsta­ty­mą

In­for­ma­ci­ja apie at­lik­tus au­di­tus ta­ry­bos na­riams pa­teik­ta rug­pjū­čio 29 d. vy­ku­sio po­sė­džio me­tu. Po­li­ti­kai tuo­met įpa­rei­go­jo ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tą iš­nag­ri­nė­ti au­di­to­rių ata­skai­tą ir pa­teik­ti iš­va­das. Ga­lu­ti­nės iš­va­dos bu­vo pri­im­tos spa­lio 28 d. ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Jo­se kal­ba­ma apie bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Juo­zo Varž­ga­lio ga­li­mai pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Iš­va­do­se mi­ni­ma, kad J. Varž­ga­lys, ra­jo­ne įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus ir at­lie­kant dar­bus, pa­ves­da­vo vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te tam ne­sant lė­šų. Taip pat nu­ro­dy­da­vo lė­šas nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­tį ir be sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos lei­di­mo.  Kal­ba­ma ir apie ran­go­vams ne­ap­mo­kė­tas sko­las, nu­ra­šant pi­ni­gus iš Ūkio ban­ko są­skai­tos. Mi­nė­ti pro­jek­tai su­si­ję su kai ku­rio­mis ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­mis, tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ra, ki­tais ob­jek­tais. Tei­gia­ma, kad J. Varž­ga­lys pa­žei­dė Biu­dže­to san­da­ros, Vi­daus kon­tro­lės ir vi­daus au­di­to, Mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mus. Taip pat jis esą yra at­sa­kin­gas už Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus.

Ko­mi­te­te – prieš­prie­ša  

Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je spa­lio 28 d. da­ly­va­vę na­riai – An­drius Ka­les­ni­kas, Ka­zys Ce­se­vi­čius, Arū­nas Ci­vil­ka ir An­drius Lyš­ka. Ne­da­ly­va­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius ir Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, J. Varž­ga­lio ben­dra­par­tie­tė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė į šį po­sė­dį pa­vė­la­vo. „Pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, pir­mi­nin­kei vė­luo­jant, aš pe­rė­miau pir­mi­nin­ka­vi­mą. Po­sė­džio pra­džio­je bu­vo su­si­rin­ku­si dau­gu­ma ko­mi­te­to na­rių ir vi­si jie bal­sa­vo už bū­tent šias iš­va­das“, – pa­sa­ko­jo Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ka­les­ni­kas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas.  Tuo me­tu E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl to­kių esą „nau­jai pa­teik­tų“ iš­va­dų. Ji pri­mi­nė, kad šis klau­si­mas jau bu­vo svars­ty­tas, o anks­tes­nės iš­va­dos bu­vu­sios ki­to­kios.

„Pir­mi­nin­kė spa­lio 31 d. vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vo nuo­mo­nę per­skai­tė kaip Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių iš­va­das, nors ko­mi­te­te tai ne­bu­vo svars­ty­ta, – tei­gia A. Ka­les­ni­kas. – Ji pri­va­lė­jo pa­teik­ti ofi­cia­lias, o jei­gu su jo­mis ne­su­tin­ka – sa­vo iš­va­das pa­teik­ti kaip as­me­ni­nę nuo­mo­nę.“ Anot pa­va­duo­to­jo, ši­taip pa­si­el­gu­si pir­mi­nin­kė „vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus“. To­dėl esą ren­gia­ma­si kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją.

Siū­lo kreip­tis į tei­sė­sau­gą

Tuo me­tu ra­jo­no va­do­vams jau pa­teik­ti mi­nė­tų ke­tu­rių Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių pri­im­ti pa­siū­ly­mai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui siū­lo­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl J. Varž­ga­lio veiks­mų. Taip pat, re­mian­tis įsta­ty­mais, – pa­to­bu­lin­ti vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ras ar įdieg­ti nau­jas, per­žiū­rė­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les.

Pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ja

Tei­sė­jo vaid­mens šio­je is­to­ri­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko ne­ap­si­i­man­tis. Jam la­biau rū­pi re­ko­men­da­ci­jų, pa­tei­kia­mų Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­to­je, įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas. „Sa­vo pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ju – įver­ti­ni­mą da­rys ta­ry­ba, o už ją ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, – ga­li­mo spren­di­mo ne­no­rė­jo spė­lio­ti jis. – Da­bar svar­bu at­si­žvelg­ti į nu­ro­dy­tas re­ko­men­da­ci­jas, ei­ti į prie­kį ir dirb­ti taip, kad bū­tų tei­sin­ga ir tvar­kin­ga.“  Be re­ko­men­da­ci­jos ša­lin­ti au­di­to­rių nu­ro­dy­tus pa­žei­di­mus taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­los nuo­sta­tus, pri­im­ti prie­mo­nes sko­lų ma­ži­ni­mui.

Iš­va­das va­di­na „špar­gal­ke“

Pats Juo­zas Varž­ga­lys sa­vo ko­le­gų iš­va­das, su­si­ju­sias su jo veik­la, ver­ti­na kaip ne­tu­rin­čias pa­grin­do. „Aš jiems kaip ta­ry­bos na­rys ne­įtin­ku, to­dėl nars­to po pra­ei­tį. Pa­tys ža­dė­jo, kad ra­ga­nų me­džiok­lės ne­da­rys, bus vis­kas nor­ma­lu, bet… te­gu me­džio­ja“, – sa­kė jis. Ti­ki­no, jog, pa­vyz­džiui, prie­dai dar­buo­to­jams bu­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pre­ro­ga­ty­va. Mo­kos fon­dui, anot jo, tai įta­kos ne­tu­rė­ję. Tei­gė jo­kio kri­mi­na­lo ten, kuo yra kal­ti­na­mas, ne­ma­tan­tis, nes vis­kas bu­vo da­ro­ma tin­ka­mai.

„Ko­kia tei­sė­sau­ga? Apie ką jie kal­ba? Ar kas nors ką pa­vo­gė, iš­ne­šė? Po­zi­ci­ja svars­tė, ne­svars­tė – tai jų rei­ka­las. Bet ofi­cia­lus to ko­mi­te­to po­sė­dis net ne­įvy­ko, nes pir­mi­nin­kė ja­me ne­da­ly­va­vo. Iš pra­džių iš­va­dų ne­bu­vo, o pas­kui kaž­kur kaž­kas pa­dik­ta­vo, iš pa­sta­lės po sa­vai­tės iš­trau­kė „špar­gal­kę“ – aš tik taip va­di­nu to­kias iš­va­das“, – ne­sle­pia pa­šne­ko­vas.

Klau­si­mą dėl Kon­tro­lės ko­mi­te­to iš­va­dų ir pa­siū­ly­mų ra­jo­no ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je nu­ma­ty­ta­me po­sė­dy­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

www.ukzinios.lt

Dėl „Šilumos karo“ pasekmių bankai neskolina RK1 katilinės projektui

Nesenai įvykęs UAB Ukmergės šiluma ilgalaikės 7 300 000,00 LT paskolos viešasis pirkimas, skirtas finansuoti RK1 katilinės projektą pakibo ant nežinioje. Vienintelio konkurse sudalyvavusio AB Šiaulių banko pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, skelbiama CVPP.LT tinklalapyje. Neoficialiai kalbama, kad Lietuvoje veikiantys bankai vengia galimų „šilumos karto“ pasekmių ir vengia rizikuoti didelėmis investicijomis.

Artimiausiu metu neužsitikrinus finansavimo minėtam projektui gali būti prarasta ES parama biokuro katilo statybai Ukmergės mieste.

Pažymėtina, kad apie investicinius projektus (tame tarpe ir apie RK1 katilinės projektą) UAB Ukmergės šiluma svetainėje www.ukmergessiluma.lt nepateikiama jokia informacija.

Susitikime su Ukmergės ligoninės vyr. gydytoju pokalbis apie ateities perspektyvas

Šiandien kartu su Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku A. Jasaičiu susitikome su Ukmergės rajono ligoninės vyr. gydytoju R. Civilka. Konstruktyviame pokalbyje buvo aptartos Ukmergės ligoninės finansavimo galimybės 2014 m. biudžete. Sutarta, kad rengiamame bendrame komitetų posėdyje bus pateikta informacija apie reikalingas investicijas į įrangą, jų kuriamą pridėtinę vertę. Taip pat svarstyta galimybė biudžeto lėšomis prisidėti prie jaunų specialistų pritraukimo į Ukmergės rajoną.

Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto svarstymas: Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

Tęsiant 2014 m. biudžeto formavimą 2013 m. lapkričio 13 d. 15.00 val. šaukiamas Biudžeto ir ekonominės plėtros, Sveikatos ir socialinės paramos komitetų posėdis savivaldybės administracijos salėje (I a.).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl socialinių pašalpų teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, nuo 2014 m. sausio 1 d.
Pranešėja –Valdonė Ginaitienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa).
Pranešėjai – Valdonė Ginaitienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja,
Vytautas Motiejūnas, Savivaldybės gydytojas.

3. Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektų.
Pranešėjas –Vytautas Motiejūnas, Savivaldybės gydytojas.

4. Kiti klausimai.