Tarybos posėdyje 37 klausimai

2013 m. spalio 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje apsvarstyti 37 klausimai.

Nr. Klausimas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2 Dėl savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų prevencinių sveikatos tikrinimų (Nr. 1-309)
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2012 metų programos ataskaitos už 2012 metus (Nr. 1-308)
4 Dėl draudimo rūkyti Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose (Nr. 1-307)
5 Dėl tyliųjų gamtos zonų Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. 1-310)
6 Dėl pritarimo detaliųjų planų koncepcijoms (Nr. 1-302)
7 Dėl Ukmergės rajone esančių visuomeniniams poreikiams naudojamų teritorijų – paplūdimių – specialiojo plano koregavimo (Nr. 1-301)
8 Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 1-294)
9 Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės (Nr. 1-295)
10 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ įgyvendinimui (Nr. 1-296)
11 Dėl kultūros paveldo komisijos pakeitimo (Nr. 1-291)
12 Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pakeitimo (Nr. 1-292)
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr.7-235 ir 2012-04-26 sprendimo Nr.7-85 kai kurių punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. 1-293)
14 Dėl Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos plaukimo baseino teikiamų paslaugų ir kainų patvirtinimo (Nr. 1-315)
15 Dėl konkursų Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro ir Ukmergės švietimo centro direktorių pareigoms eiti (Nr. 1-316)
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo (Nr. 1-312)
17 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo (Nr. 1-314)
18 Dėl paskolos iš Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo (Nr. 1-313)
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo (Nr. 1-311)
20 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir pietinių Siesikų melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-300)
21 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Derlingi laukai“ (Nr. 1-299)
22 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-298)
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2013 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
25 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. 1-305)
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėties (Nr. 1-319)
27 Dėl turto perėmimo (Nr. 1-304)
28 Dėl turto pardavimo (Nr. 1-303)
29 Dėl veiksmų plano savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Želvos seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo (Nr. 1-322)
30 Dėl patalpų Gruodžio 17-osios g.14,Ukmergėje, nuomos. (Nr. 1-320)
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų Susitarimo (Nr. 1-321)
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 1-318)
33 Dėl savivaldybės tarybos komitetų narių skaičiaus ir sudėties (Nr. 1-317)
34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. 1-324)
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-09-23 sprendimo Nr.7-191 pripažinimo netekusiu galios (Nr. 1-325)
36 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (Nr. 1-323)
37 Dėl kaimo bendruomenių sveikatos punktų organizavimo
38 38.1.Informacija dėl remonto darbų Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje ir dėl projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“ papildomų darbų.
39 38.2.Informacija dėl VšĮ Ukmergės ligoninės ir UAB „Izobara“ 2007-10-26 pasirašytos „4000 kW galios katilinės eksploatavimo sutarties Nr. 100-K“ sudarymo ir vykdymo audito ataskaitos.
40 38.3.Kontrolės komiteto informacija.
41 38.4.Informacija dėl UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime priimtų sprendimų.
42 38.5.Informacija apie savivaldybės delegacijos vizitą į Latviją, Livani miestą.

UAB Ukmergės versmė grįžo į atliekų tvarkymą?

Pastarosiomis dienomis Ukmergės gatvėse vėl gali išvysti „UAB Ukmergės versmė“ atliekų vežimo automobilius renkančius biologiškai skaidžias atliekas. „UAB Ukmergė versmė“ gali parduoti biologiškai skaidžias atliekas „UAB Econovus“, o šis iš savivaldybės už toną tokių atliekų gauna mokestį, kuris skaičiuojamas pagal formulę: Atliekų kaina – vartų mokestis = mokama suma. Atkreiptinas dėmesys, kad Ukmergėje šiuo metu biologiškai skaidžių atliekų surenkama rekordiškai daug ir smarkiai lenkia aplinkinius rajonus.

2010 metais, kai nebuvo analogiškos sąlygos sutartyje su atliekų vežėju esu rašęs apie tai, kaip UAB “Izobara” lapus vertė neaiškioje vietoje (nuotraukos).

Susitikime su visuomene konstruktyvus dialogas

Praėjusią savaitė vyko tradicinis mero, savivaldybės administracijos, Tarybos narių susitikimas su gyventojais. Šį kartą priešingai nei ankstesniuose buvo įvardinti reali savivaldybės situacija: milžiniškos skolos, netvarka šilumos ūkyje, atliekų tvarkyme ir t.t. Visuomenės atstovai į sutikimą atvyko gana pozityvūs ir konstruktyviai uždavinėjo klausimus, vyko konstruktyvus dialogas.

 

Vizitas į Livani (Latvija)

Spalio 11 dieną oficiali Ukmergės rajono savivaldybės delegacija, kurią sudarė savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojos, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus pirmininkas, lankėsi Livani mieste Latvijoje. Su šiuo miestu bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2008 metais, nors bendravimas prasidėjo dešimtmečiu ankščiau.

Kolegos iš Latvijos pasirūpino, kad suplanuotas vienos dienos vizitas būtų produktyvus ir informatyvus. Atvykus į Livani rajono savivaldybę laukė susitikimas su administracijos kolektyvu, rajono bei jame įgyvendinamų projektų pristatymas.

Nuvykus prie paminko, skirto Livani miesto išvaduotojams, savivaldybių merai Vydas Paknys ir Andris Vaivods padėjo puokštes. Būtent spalio mėnesį šiame mieste vyko laisvės kovos, todėl Ukmergės rajono delegacija galėjo drauge pasidžiaugti ir pagerbti laisvės kovotojų atminimą.

Didelį įspūdį ukmergiškiams paliko apsilankymas optinių kabelių gamykloje „Bio-Litec“, kurių produkcija naudojama tiek medicinos, tiek komunikacijų srityse.

Vizito metu delegacija lankėsi centrinėje Livani bibliotekoje, Kultūros namuose, naujai rekonstruotame vaikų darželyje, kurio atidarymas turėtų vykti kitą savaitę, Livani stiklo muziejuje bei Latgalos meno ir amatų centre.

Kiekvienais metais tarp miestų vyksta draugiški dailininkų, bibliotekininkų, meno kolektyvų mainai, vestuvinės muzikos muzikantų sąskrydžiai, tarptautiniai lino plenerai, sniego skulptūrų šventės. Neseniai bendradarbiauti pradėjo Ukmergės ir Livani miestų pagyvenusių žmonių asociacijos.

www.ukmerge.lt

Ukmergės rajono savivaldybė – reitingų dugne

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) skelbiamas Lietuvos savivaldybių indeksas parodė, kad Ukmergės rajono savivaldybė, surinkusi 40,8 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 49 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė žemesni balai komunalinio ūkio (28,7), turto valdymo (21,4) bei mokesčių (38,9) srityse.

Kiekvienais metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas atlieka tyrimą, kurio metu vertinama 10 gyventojams ir investuotojams aktualiausių savivaldybės veik-los sričių – komunalinio ūkio, transporto, švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos, investicijų ir plėtros, mokesčių, savivaldybės administracijos, turto valdymo ir biudžeto.

„Metodologiniai pokyčiai mokesčių srityje ir naujai atsiradęs žemės mokesčio vertinimas neigiamai paveikė šios srities galutinį įvertinimą. Kelis kartus išaugęs nenaudojamų pastatų plotas bei žemas žemės privatizacijos lygmuo neleidžia skirti geresnių turto valdymo srities įvertinimų. Taip pat žemesnį įvertinimą lėmė ir augantis Ukmergės savivaldybės įmonių skaičius“, – teigia LLRI ekspertas, Lietuvos savivaldybių indekso vadovas Laurynas Rekašius.

Didžiausią progresą parodžiusios Ukmergės rajono sritys – tai investicijos (52,3), biudžetas (46,3) bei administracija (64,6). Nuolat augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius bei tiesioginių užsienio investicijų kiekis vienam gyventojui lėmė aukštesnius balus investicijų srityje. Išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 100 proc. visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė bendrą biudžeto srities įvertinimą. Teigiamą įtaką įvertinimui turėjo ir žemesnis už vidurkį savivaldybėje dirbančių darbuotojų skaičiaus santykis su gyventojais.

www.gzeme.lt

Įvyko Konstitucijos egzamino antrasis etapas

Ukmergės rajono savivaldybėje egzaminą laikė Andrius Kalesnikas – savivaldybėje vykusio egzamino I turo laimėtojas.

Andrius Kalesnikas sprendė teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims skirtą testą ir atsakė į dvidešimt du klausimus iš tiek pat galimų. Atsakymo į atvirą klausimą Kokios prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės įtvirtintos Konstitucijoje? Koks jų turinys? savivaldybės komisija nevertino. Jį vertins centralizuota vertinimo komisija, kuri ir išrinks Konstitucijos egzamino nugalėtojus.

www.ukmerge.lt

 

Vyriausybės atstovas reikalauja pakeisti Tarybos veiklos reglamentą

Ukmergės rajono savivaldybė gavo Vyriausybės atstovo raštą, kuriame reikalauja pakeisti ar panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 104 punktą, kuris numato, kad Tarybas narys turi atstovauti bent vieną komitetą. Vyriausybės atstovas dr. A. Skaistys reikalauja pakeisti nuostatą į yra nemažiau nei vieno.


Vyriausybės atstovo teikimas

Gimtoji žemė: Konstitucijos egzamino finale Ukmergei atstovaus politikas

Antradienį septintus metus iš eilės vyko Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. Ukmergės rajono savivaldybėje šį egzaminą laikė septyni ukmergiškiai – šeši sprendė testą teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims, vienas – teisinį išsilavinimą turintiems ar jo siekiantiems asmenims skirtą testą. Antrajame etape dalyvaus Savivaldybės tarybos narys Andrius Kalesnikas.

Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo Konstitucijos egzamino koordinatorė rajono savivaldybėje, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Ivaškevičienė, norint patekti į kitą egzamino etapą, reikėjo teisingai atsakyti į ne mažiau kaip dvidešimt penkis klausimus iš trisdešimties. A. Kalesnikas, sprendęs teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims skirtą testą, teisingai atsakė į 27 klausimus. Antras egzamino etapas vyks spalio 15 dieną Vilniuje.

A. Kalesnikas buvo vienintelis Savivaldybės narys, dalyvavęs šioje visuotinėje teisinių žinių įvertinimo akcijoje. Taip pat testą sprendė ir vienas rajono savivaldybės administracijos atstovas – direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pocius.

Trečią kartą šiame egzamine dalyvavo agronomo specialybę turintis Vidiškių seniūnijos gyventojas Stasys Vasilius, ne pirmą kartą pasitikrinti savo teisines žinias buvo atvykęs vepriškis Vytautas Nanartavičius.

Teisinį išsilavinimą turintiems ar jo siekiantiems skirtą testą šiemet sprendė tik Klaudijus Širvelis. Jis Konstitucijos egzamine dalyvavo jau penktus metus. 2009-aisiais metais ukmergiškis, įveikęs pirmąjį egzamino etapą, sėkmingai pasirodė ir konkurso finale. Jis teisininkų grupėje pelnė trečią vietą šalyje. Utenos kolegijoje įgijęs profesinį teisės bakalauro laipsnį, K. Širvelis teisės studijas tęsė Mykolo Romerio universitete.

Šio konkurso rekordininku rajone yra A. Kalesnikas. Jis „Gimtajai žemei“ teigė, kad Konstitucijos egzamino testą sprendė septintą kartą, kelis kartus yra patekęs į finalą: „Man patinka ši pilietinė akcija ir ją kasmet remiu. Dirbant Savivaldybės taryboje reikalingos teisinės žinios, tad būtina žinoti Konstituciją, nuolat tobulėti, atsinaujinti. Iš pradžių dalyvaudavau egzamine Ukmergėje, o kelerius pastaruosius metus važiuodavau į Širvintas, nes man nepatiko rajono valdžios požiūris į šio konkurso dalyvius“.

2009 metais ukmergiškis Savivaldybės tarybos narys tarp gyventojų šalyje užėmė trečią vietą, dalyvavo ir buvo pagerbtas Prezidentūroje. Kai šis įvykis Ukmergės savivaldybėje liko nepastebėtas, jaunasis politikas apgailestavo, jog rajone pagarbos bei padėkos nesulaukė ir ankstesni šio konkurso finalininkai – tuometiniai studentai Rima Aukštuolytė ir K. Širvelis.

Antras egzamino etapas vyks spalio 15 dieną Vilniuje. Antrajame etape teks atsakyti į 19 testo ir vieną atvirą klausimą. Konkurso dalyvių darbus vertins speciali kompetentingų ekspertų komisija. Nugalėtojais taps be klaidų arba teisingiausiai į klausimus atsakę dalyviai. Laimėtojai bus apdovanoti spalio 29 dieną Prezidentūroje.

Loreta Ežerskytė

www.gzeme.lt

Ūkio ministerija paskirstė 55,656 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų šalies katilinėms modernizuoti

Ūkio ministras Evaldas Gustas įsakymu skyrė 55,656 mln. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų šalies katilinėms modernizuoti, pritaikant jas biokuro naudojimui ir naujų biokatilinių statybai. Šešiolika katilinių modernizavimo ir statybos projektų bus įgyvendinti keturiolikoje Lietuvos savivaldybių.

Lėšos skirtos pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pagal šią priemonę 2007–2014 m. ES paramos laikotarpiu buvo numatyta skirti 279,92 mln. litų lėšų. Šių metų pabaigoje perskirsčius nepanaudotas lėšas pagal kitas ES priemones biokuro katilinėms modernizuoti ir statyti skirta papildomai 11,26 mln. litų lėšų. Iš viso pagal šią priemonę bus paskirstyta 291,18 mln. litų.

Katilinių modernizavimo projektai, pagal kuriuos katilinės bus pritaikytos biokurui naudoti, bus įgyvendinami Kauno miesto, Šiaulių miesto, Rokiškio, Joniškio, Šalčininkų, Radviliškio, Zarasų, Raseinių, Utenos, Ukmergės, Trakų savivaldybėse.

Nemėžyje (Vilniaus r.), Ventoje (Akmenės r.) ir Anykščiuose įgyvendinant projektus ketinama pastatyti naujas biokuro katilines.

„Skyrus ES lėšų katilinėms savivaldybėse modernizuoti, bus pereita nuo brangių gamtinių dujų naudojimo prie biokuro. Taip siekiama spręsti gyventojams aktualią problemą – sumažinti šilumos kainą, kuri dabar labai priklauso nuo didėjančių gamtinių dujų kainų“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Pasak ūkio ministro, modernizavus savivaldybių šilumos ūkį, turėtų pagerėti vartotojams teikiamų paslaugų kokybė, jų patikimumas, taip pat sumažėti aplinkos tarša.

Projektų vykdytojai prie projekto įgyvendinimo turėjo pridėti 50 proc. savo lėšų. Maksimali galima paramos suma – 6 mln. litų – skirta 4 projektams: Šiaulių miesto Pietinei katilinei rekonstruoti padidinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šiluminės energijos gamybai, Petrašiūnų elektrinei ir Kauno mieste esančiai Inkaro katilinei rekonstruoti ir Rokiškio rajoninei katilinei rekonstruoti ir kuro sandėlį įrengti.

Paramą Projektų atrankos komiteto posėdyje rekomenduota skirti šiems projektams.

Vertinant pateiktas paraiškas prioritetas buvo teikiamas savivaldybėms, kuriose šildymo kaina yra didžiausia. Prioritetas taip pat skirtas projektams, kuriuos įgyvendinus sumažės tarša ir anglies dvideginio išmetimas. Privalumą turėjo ir projektai, kuriuos įgyvendinant ketinama įrengti energijos gamybos įrenginius, galinčius naudoti daugiau kaip vienos rūšies biokurą.

Pagal šią priemonę šilumos modernizavimo projektai turės būti įgyvendinti iki 2015 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ nuo paramos teikimo pradžios ūkio ministro įsakymais jau skirta 225,11 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų. Šios lėšos bus panaudotos 34 naujiems energijos gamybos pajėgumams, naudojantiems biomasę, įrengti. Šiuo metu jau įgyvendinta 14 projektų.

www.ukmin.lt

Atšaukiama keleta metų buvusi ekstremali situacija rajone

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, 2013 m. rugsėjo 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-1261 nuo šių metų spalio 1 d. atšaukiama ekstremali situacija Ukmergės rajone.

Ekstremali situacija atšaukta po to, kai 2013 m. liepos 18 d. Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija savo nutarimais nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens ir šilumos bazinės kainos dedamąsias. Rugpjūčio mėnesį jos patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės taryboje.