UAB Audiotonas už beveik 300 tūkst. atliks scenos apšvietimo įrangos montavimo darbus Ukmergės kultūros centre

Uždaroji akcinė bendrovė „AUDIOTONAS“ pasiūliusi mažiausią kainą už 298.877,54 LT ketina Ukmergės kultūros centre įrengti ir sumontuoti scenos apšvietimo įrangą skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale. Ukmergės rajono savivaldybės vykdyto pirkimo dokumentuose aprašoma, kad tai bus jau antrasis scenos įrangos montavimo pirkimas, kuriuo ketinama baigti scenos rekonstrukciją.

 

Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina
 1   Uždaroji akcinė bendrovė „AUDIOTONAS“ 298.877,54
 2   UAB „Redžius“ 304.846,19
 3   UAB „Combo United Service“ 386.732,94
 4   Uždaroji akcinė bendrovė „SCENOS TECHNINIS SERVISAS“ 388.124,70

Ukmergės kultūros centrui už skolas atjungti telefonai ir internetas

Ukmergės rajono laikraštis „Ukmergės žinios“ rašo, kad Ukmergės kultūros centrui už skolas UAB TEO atjungė telefoninį ir internetinį ryšius. Pasak laikraščio, įstaigą skolos smaugia iš visų pusių, tad kaip bus atsiskaitoma su kitais kreditoriais aiškumo nėra. Pažymėtina, kad Kultūros centras yra vienas didžiausių „skolininkų“ UAB Ukmergės šiluma (neoficialiais duomenis skola gali siekti apie milijoną litų), kuriai dėl nesumokėtų skolų kyla sunkumų atsiskaitant su dujų tiekėju.

Plačiau apie susidariusią situaciją:

http://www.ukzinios.lt/pinigai/2820-ry%C5%A1%C4%AF-%E2%80%9Eat%C4%97m%C4%97%E2%80%9C-d%C4%97l-skol%C5%B3.html

 

 

Biudžeto skola – beveik 35 milijonai litų

Pagal patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos planą, praėjusiais metais į rajono biudžetą turėjo įplaukti 91 mln. 164,8 tūkst. Lt. Kaip sakė savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, visos savivaldybės biudžeto gautos pajamos, valstybės biudžeto dotacijos, pajamos ir sandoriai bei savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti pernai sudarė 91 mln. 873,3 tūkst. Lt arba 100,8 proc. planuotų pajamų.

Investicijų projektams vykdyti savivaldybė 2012 metais pasiskolino 6 mln. 373,8 tūkst. Lt.

Daugiausia – gyventojų pajamų mokesčio

„Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybės biudžetui skirta 20 mln. 838,1 tūkst. Lt, panaudota – 20 mln. 795,8 tūkst. Lt. Buvo planuota, jog į savivaldybės biudžetą turėtų įplaukti 35 mln. 49 tūkst. Lt mokesčių, gauta – 36 mln. 166,3 tūkst. Lt, tai yra 1 mln. 117,3 tūkst. Lt daugiau negu numatyta. Daugiausia surinkta gyventojų pajamų mokesčio – 31 mln. 510,5 tūkst. Lt: iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta 18 mln. 766,5 tūkst. Lt (297,5 tūkst. Lt daugiau negu planuota), iš valstybės iždo – 12 mln. 744 tūkst. Lt (1 mln. 154 tūkst. Lt daugiau negu planuota). 2012-aisiais pagal verslo liudijimus dirbo 709 rajono gyventojai, jie sumokėjo 95,6 tūkst. Lt, – vardijo V. Butkevičienė. – Turto mokesčių gauta 2 mln. 211,1 tūkst. Lt, iš jų nekilnojamojo turto – 1 mln. 162,4 tūkst. Lt. Deja, planas įvykdytas tik 74,5 proc. (negauta 397,6 tūkst. Lt planuotų pajamų). Tai lėmė sumažėjusi nekilnojamojo turto vertė. Padidėjo žemės mokesčio surinkimas – įplaukė 1 mln. 11,6 tūkst. Lt arba 141,6 tūkst. Lt daugiau negu planuota“.

Prekių ir paslaugų mokesčių surinkimo planas įvykdytas 96,6 proc. – surinkta 2 mln. 444,7 tūkst. Lt, iš jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą – 2 mln. 165,7 tūkst. Lt. Anot vedėjos, visos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos panaudotos atliekų tvarkymo sistemos išlaidoms.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkta 1 mln. 363,7 tūkst. Lt arba 236,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota.

Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas įplaukė 1 mln. 853,4 tūkst. Lt, iš jų 1 mln. 147,9 tūkst. Lt – įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, 540,3 tūkst. Lt – pajamos už suteiktas paslaugas, 165,2 tūkst. Lt – pinigai už patalpų nuomą. Šios lėšos panaudotos biudžetinių įstaigų veiklos programoms finansuoti.

Didžiausios išlaidos – švietimui

„2012 metais savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 97 mln. 102,7 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų skirta švietimui – 45 mln. 229,7 tūkst. Lt arba 46,6 proc. visų išlaidų. Socialinei apsaugai teko 21 mln. 573,3 tūkst. Lt arba 22,2 proc. išlaidų, bendroms valstybės paslaugoms – 10 mln. 194 tūkst. Lt, iš jų 4 mln. 655 tūkst. Lt sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos, ekonomikos funkcijai skirta 7 mln. 37,7 tūkst. Lt, poilsiui ir kultūrai – 4 mln. 910,3 tūkst. Lt, aplinkos apsaugai – 3 mln. 657,7 tūkst. Lt, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 2 mln. 129,6 tūkst. Lt, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mln. 445,3 tūkst. Lt, sveikatos apsaugai – 870,6 tūkst. Lt, gynybai – 54,5 tūkst. Lt“, – teigė Finansų skyriaus vedėja V. Butkevičienė.

Patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas 2012 metais sudarė 100 tūkst. Lt. Metų eigoje Savivaldybės taryba rezervą sumažino iki 69,2 tūkst. Lt. Didžiausia šių lėšų dalis buvo skirta kultūros, sporto ir kitų renginių organizavimo išlaidoms iš dalies padengti, avarinės situacijos Ukmergės kultūros centre, susidariusios po liūties, likvidavimui, UAB ,,Dainavos energetika“ akcijų pirkimui.

Per metus – šeši milijonai

Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2013 metų sausio 1 dieną buvo 34 mln. 929,9 tūkst. Lt. Per metus skola padidėjo 6 mln. 238,6 tūkst. Lt.

V. Butkevičienė pažymėjo, kad bendrą savivaldybės biudžeto įsiskolinimo augimą nulėmė tai, kad keletą paskutinių metų savivaldybės biudžeto pajamos nuolat mažėja, paslaugų ir darbų kainos didėja, o projektų vykdymas įgauna vis didesnį pagreitį. „Tačiau vykdant tiek Valstybės investicijų programoje numatytus projektus, tiek finansuojamus iš ES struktūrinių fondų, atsiranda būtinų papildomų darbų, kurie gali būti finansuojami tik iš savivaldybės biudžeto lėšų, todėl kasmet didėja savivaldybės finansiniai įsipareigojimai. Per 2012 metus savivaldybės įsipareigojimai bankams išaugo 3 mln. 555,5 tūkst. Lt ir siekia 24 mln. 440 tūkst. Lt. Nuo 2012 metų rugpjūčio 1 dienos pakėlus minimalią mėnesinę algą iki 850 litų ir neskyrus šiam tikslui papildomų lėšų, pinigai, kurie galėjo būti panaudoti savivaldybės biudžeto įsiskolinimui mažinti, skirti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui“, – aiškino esamą situaciją Finansų skyriaus vedėja.

www.gzeme.lt

Genovaitė KAZIELIENĖ

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete – diskusijos dėl savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto

2013 metų rugpjūčio 19 d. vyko Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis, kuriam vadovavo naujasis komiteto pirmininkas Andrius Kalesnikas. Be komiteto narių posėdyje taip pat dalyvavo Sporto centro direktorius Vytautas Tutlys, Kūno kultūros ir sporto tarybos atstovai, rajone veikiančių sporto organizacijų vadovai, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai.

Dar birželio mėnesį vykusiame komiteto posėdyje buvo nuspręsta organizuoti susitikimus su atskirų sričių savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant išsiaiškinti finansavimo poreikį, ieškoti biudžeto lėšų taupymo galimybių, užtikrinti efektyvų jų panaudojimą.

Pirmu darbotvarkės klausimu komiteto nariai ir posėdžio svečiai diskutavo dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos. Pastebėta, kad minėta tvarka patvirtinta 2009 m. balandžio mėn. ir iki šiol nebuvo koreguota. Po diskusijų nuspręsta atlikti gilesnę Sporto centro specialiųjų lėšų analizę ir vėliau grįžti prie iškelto klausimo.

Antru posėdžio darbotvarkės klausimu diskutuota dėl savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto. Diskusijų objektas – Kūno kultūros ir sporto plėtros programa.  Posėdyje dalyvavę sporto organizacijų atstovai išsakė problemas ir lūkesčius, formuojant 2014 m. savivaldybės biudžetą. Akcentavo, kad sporto renginių startiniai mokesčiai, patalpų nuoma bei kelionės į varžybas yra didžiausios organizacijų išlaidos, kurioms padengti savivaldybės skiriamos paramos nepakanka. Pabrėžė, kad lėšų poreikis sezonui kelis kartus didesnis. Posėdyje dalyvavę sporto klubų vadovai vieningai kalbėjo, kad Ukmergės rajono reprezentavimui sporto renginiuose šalyje ir užsienyje reikėtų skirti didesnį dėmesį.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus. Siekiant užtikrinti efektyvų biudžeto lėšų paskirstymą Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto iniciatyva ateityje planuojami susitikimai ir su kitų sričių atstovais biudžeto formavimo klausimais.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto informacija

UAB „Baltukmės statyba“ už 960 tūkst. lt rekonstruos A. Smetonos gimnaziją

UAB „Baltukmės statyba“ pasiūlydama mažiausią kainą (960, tūkst. lt) laimėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbtą Ukmergės rajono Antano Smetonos gimnazijos rekonstrukcijos viešąjį pirkimą.

Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina
 1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BALTUKMĖS STATYBA“ 960.873,44 Lt
 2   UAB „ANRESTAS“ 986.121,00 Lt

Rekonstrukcijos metu ketinama galutinai sutvarkyti gimnazijos antrąjį ir trečiąjį aukštus. Nors darbų apimtys ir aiškiai nurodytos, tačiau pasilikta teisė pridėti ir papildomus darbus, kurių, kaip rodo ilgametė praktika, būna ryški dalis visos galutinės rekonstravimo darbų kainos.

DnB NORD bankas Ukmergės rajono savivaldybei skolins 5,2 mln.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos paskelbtas ilgalaikės paskolos konkursas sulaukė dviejų dalyvių. Savivaldybei suteikti mažiausiomis palūkanomis (1,6%) paskolą pasiūlė DNB bankas, rodo centriniame viešųjų pirkimų portale pateikta ataskaita. Numatoma, kad paskolos administravimas ir palūkanos per penkerius metus savivaldybei kainuos 859.000,00 Lt

Privačiomis lėšomis ketinama įrengti Želvos ambulatoriją

Želvos kultūros centre privačiomis lėšomis ketinama įrengti Želvos ambulatoriją. Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė Techninių specifikacijų projektą, kuriame nurodoma, kad ketinama įrengti 106 kvadratinius metrus  patalpų bei 50 kW granulinį katilą.

Plačiau:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&task=view&tender_id=146860