Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Istorinėje Prezidentūroje Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas. Apie prezidento Antano Smetonos (1874–1944) svarbą ir reikšmę šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime kalbėjo klubo steigėjai prof. Alvydas Butkus (VDU), prof. Aleksandras Vitkus (LSMU), ats. plk. Zenonas Vegelevičius. Prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė sveikino iniciatyvą kurti Antano Smetonos klubą ir dalijosi mintimis apie galimybę pervežti prezidento palaikus iš JAV į Lietuvą.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė kalbėjo apie mokinių pilietinį-patriotinį ugdymą ir kvietė aplankyti prezidento Antano Smetonos mokyklos muziejų. Lietuvos šaulių sąjungos nariai Alvydas Semaška ir Dovydas Jokubauskis akcentavo šauliškų vertybių sąsajas su A. Smetonos visuomenine veikla. Audronė Vaitkutė ir Ramūnas Kazakevičius dalinosi mintimis apie A. Smetonos asmenybę ir apie jo valdymą sukurtus stereotipus. Klubo steigimo iniciatorius doc. Raimundas Kaminskas (LSMU), padėkojęs susirinkimo dalyviams, priminė Kauno sąjūdžio iniciatyvas įamžinant prezidento Antano Smetonos atminimą ir pakvietė pasirašyti Antano Smetonos klubo steigimo deklaraciją.

Klubo steigėjai įsitikinę, kad prezidento Antano Smetonos idėjos ir vertybės yra svarbios lietuviams bei visiems Lietuvos gyventojams, išsikėlė tikslą jas viešinti bei propaguoti šiuolaikinėje Lietuvoje ir pasaulyje.

Klubas sieks inicijuoti tinkamą prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimą ir jo palaikų grąžinimą į Lietuvą, rinks istorinę, etnografinę medžiagą apie Antaną Smetoną, skleis žinias apie Antano Smetonos kūrybinį palikimą, kartu su įvairiais mokslo profesionalais inicijuos ir organizuos viešas diskusijas, seminarus, konferencijas apie A. Smetonos gyvenimą ir kūrybą.

www.alkas.lt

STT įvertino savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino Lietuvos Respublikos savivaldybėse veikiančių antikorupcijos komisijų veiklą 2012 metais ir nustatė šių komisijų veiklos trūkumų.

Antikorupcijos komisijos yra sudarytos 59-iose savivaldybėse (išskyrus Visagino savivaldybę), tačiau ne visos komisijos veikia efektyviai.

STT pareigūnų nuomone, antikorupcijos komisijų veiklos efektyvumą mažina šie veiksniai:

1. Įstatymuose nereglamentuota savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo tvarka, nenustatytos komisijos narių teisės ir pareigos, kompetencijos ribos, todėl šių komisijų veikla yra skirtinga, nors jos ir veikia pagal savivaldybių tarybų patvirtintus veiklos nuostatus.

2. Daugumos savivaldybių antikorupcijos komisijų veikla yra per daug formali, nevisiškai vykdomos ar netinkamai vykdomos komisijų nuostatuose įtvirtintos funkcijos.

3. Kai kurios savivaldybių antikorupcijos komisijos rengia komisijos nuostatus, nors ir vadovaudamosi kitų savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo ir veiklos praktika, tačiau  nuostatuose neįtvirtina konkrečių funkcijų, susijusių su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

4. Per mažai teikiama informacijos. Dažniausiai interneto tinklalapiuose savivaldybės skelbia tik informaciją apie savivaldybėse veikiančių antikorupcijos komisijų sudėtį ir komisijų veiklos nuostatus, bet neskelbia savivaldybės antikorupcijos komisijų veiklos rezultatų, pavyzdžiui: komisijų veiklos ataskaitų, komisijų priimtų sprendimų.

Specialiųjų tyrimų tarnyba šį apibendrinimą pateikė Lietuvos savivaldybių asociacijai, kuriai  siūlo surengti diskusiją apie savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą.

Ukmergės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų rugsėjo 29 dienos sprendimu Nr. 7-133. 2012 metais įvyko 3 komisijos posėdžiai.

2012 metų rugpjūčio 14 dieną Savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio metu svarstyta informacija apie savivaldybės administracijos darbuotojų kaitą nuo 2011 metų balandžio mėn. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas K. Grybauskas supažindino Komisijos narius su Savivaldybės tarybos nario A. Kalesniko kreipimusi į Antikorupcijos komisiją dėl galimų korupcijos apraiškų reorganizuojant savivaldybės administracijos skyrius, priimant darbuotojus ir valstybės tarnautojus. Tarybos narys prašė nustatyti, ar nėra korupcijos apraiškų vykdant asmenų įdarbinimą nuo 2011 metų liepos 1 dienos. Posėdžio metu konstatuota, jog savivaldybės administracijoje priimant darbuotojus į darbą trūksta viešumo ir skaidrumo, galima įžvelgti korupcijos elementų. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduota atsakingai vertinti darbuotojų priėmimo į darbą procedūras, taip pat viešai skelbti visą informaciją apie esamas laisvas darbo vietas, nustatyti kriterijus atrenkant darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Taip pat minėto posėdžio metu svarstytas Savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano vykdymas – nuspręsta rekomenduoti administracijos direktoriui paskirti administracijos valstybės tarnautoją, atsakingą už korupcijos prevenciją, taip pat Savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžiuose svarstyti pateiktus sprendimų projektus, dėl kurių Tarybos nariams asmeniškai ar svarstant komitetų posėdžiuose kyla įtarimų, kad gali būti korupcijos apraiškų.

2012 metų rugsėjo 25 dieną posėdžio metu svarstytas Ukmergės rajono savivaldybės 2011-2012 metų korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymas. Konstatuota, jog Priemonių planas yra vykdomas. Nutarta kitą Komisijos posėdį organizuoti spalio pabaigoje ir į posėdį pakviesti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją, kad pristatytų korupcijos prevencijos planus švietimo srityje.

2012 metų spalio 29 dieną posėdžio metu svarstytas Ukmergės rajono savivaldybės 2011-2012 metų korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymas. Posėdžio metu nutarta organizuoti jaunimui skirtą renginį korupcijos prevencijos tema, pagal išsakytas pastabas pakoreguoti gyventojų apklausos dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės anketą ir vykdyti apklausą.

STT.LT ir Vilkmerge.lt

Miesto šventė 2013: tuščia ir be idėjų

Ukmergės rajono savivaldybė paskelbė miesto šventės, vyksiančios gegužės 31 – birželio 1 dienomis programą. Kažką apie ją pasakyti būtų sunkoka, nes realiai ji visiškai tuščia. Šventės akcentai – mokinių paradas – eisena ir Jonio koncertas atrodo nuviliančiai. Jau daugelį metų miesto šventės organizatoriams trūksta idėjų kaip atsinaujinti ir ką nuveikti rimtesnio, kad šventė neatrodytų kičinė ir nuvalkiota.

Su programa galima susipažinti paspaudus žemiau esančią nuorodą:

http://www.ukmerge.lt/index.php?2136152558

 

Ukmergės rajone nauji vadovai

Naujai susiformavusi valdančioji dauguma galutinai pakeitė pagrindinį valdžios aparatą. Iš užimammų pareigų buvo atleisti vicemeras R. Baravykas, administracijos direktorius J. Varžgalys ir administracijos direktoriaus pavaduotoja J. Kanapeckienė.

Daugumos tarybos narių balsai lėmė, kad naujuoju vicemeru tapo darbietis R. Janickas, o administracijos direktoriumi socdemas S. Jackūnas. Pažymėtina, kad prieš pastarojo kandidatūrą, dėl KGB praeities, balsavo tik Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai.

Vilkmerge.lt nuotrauka

 

Gegužės 10 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. gegužės 10 d. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

Posėdžio darbotvarkė:
          1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Regimanto Baravyko atleidimo iš pareigų prieš terminą.
3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Varžgalio atleidimo iš pareigų prieš terminą.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Kanapeckienės atleidimo iš pareigų prieš terminą.

CV: Sekretoriato vedėjas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Sekretoriato vedėjo pareigybės (A-9) konkursą. Nors vedėjo pareigybė ir atsakinga bei svarbi, tačiau, jokių specifinių reikalavimų nėra (užtenka turėti bet kurios srities aukštąjį išsilavinimą).

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sekretoriato vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PAREIGYBĖS  PASKIRTIS

4. Sekretoriato vedėjo pareigybė reikalinga padėti Savivaldybės tarybai, savivaldybės merui vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento jų kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Veiklos sritis – Savivaldybės tarybos ir mero veiklos organizavimas, įgyvendinant jų kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer, Outlook Express, Power Point;
6.3. privalumas –   patirtis organizuojant savivaldybės tarybos darbą;
6.4. mokėti vieną Europos Sąjungos šalių kalbą B1 lygiu;
6.5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Valstybės tarnybos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą.
6.6. sklandžiai dėstyti  mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir siūlymus pagal savo kompetenciją;
6.8.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Sekretoriato veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vadovauja Savivaldybės tarybos Sekretoriatui; organizuoja ir kontroliuoja Sekretoriato darbą, kad būtų užtikrintas pavestų funkcijų vykdymas.
8. Vykdo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamente jam priskirtas funkcijas.
9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir raštų projektus savo kompetencijos klausimais arba pavedus merui.
10. Sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus, derina su savivaldybės meru, teikia frakcijų seniūnams.
11. Sudaro Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžių grafikus.
12. Teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, komitetų ir komisijų darbo grafikus savivaldybės administracijos skyrių vedėjams, tarnautojams, seniūnams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
13.  Informuoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų narius apie tarybos ir komitetų bei komisijų posėdžių datą bei laiką Savivaldybės tarybos veiklos Reglamente numatytais terminais;
14. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose.
15. Rengia komitetų išvadas ir pasiūlymus svarstant Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų projektus.
16. Teikia savivaldybės merui siūlymus dėl būtinų sprendimų priėmimo, vykdant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos darbo planą.
17. Užtikrina, kad Savivaldybės tarybos sprendimų projektai būtų laiku pateikti tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, žiniasklaidos atstovams bei paskelbti savivaldybės interneto puslapyje.
18. Kontroliuoja priimtų  Savivaldybės tarybos sprendimų redagavimą pagal posėdžiuose priimtus pataisymus ir papildymus bei pateikia juos merui pasirašyti.
19. Turi teisę gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių, kitų savivaldybės administravimo subjektų.
20. Kontroliuoja, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių vadovai ir specialistai, kiti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengėjai laiku pateiktų tarybos sprendimų projektus bei kitą su jais susijusią medžiagą ir reikalauja kokybiško šių dokumentų parengimo.
21. Priima interesantus savo kompetencijos klausimais, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei skundus.
22. Vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo pavedimus pareigybei priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.
23. Organizuoja komitetų, tarybos sudarytų komisijų, darbo grupių ataskaitų pateikimą savivaldybės tarybai.
24. Organizuoja delegacijų, vykusių į užsienio šalis, ataskaitų pateikimą Savivaldybės tarybai.
25. Rengia Savivaldybės tarybos darbo plano projektą pagal frakcijų, komitetų, savivaldybės administracijos pateiktus pasiūlymus, derina su meru ir teikia Savivaldybės tarybai.
26. Registruoja norinčius dalyvauti Piliečių tribūnoje; organizuoja informacijos pateikimą Savivaldybės tarybos nariams apie Piliečių tribūnoje keltas problemas.
27. Organizuoja išvažiuojamuosius Savivaldybės tarybos posėdžius; rengia posėdžiuose keltų problemų analizę, organizuoja informacijos pateikimą Savivaldybės tarybai apie išvažiuojamuose posėdžiuose keltų problemų sprendimą.
28. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, informuoja Savivaldybės tarybos narius apie savalaikį privačių interesų deklaracijų pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, esant reikalui rengia rekomendacijas dėl interesų derinimo.
29. Pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe.
30. Vykdo savivaldybės mero, mero pavaduotojo pavedimus pareigybei priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

31. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus rajono savivaldybės merui.

Dokumentai priimami: Bendrajame skyriuje, 22 kabinete kab., Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Adresas: Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 8-340-60304

El. paštas: zina.kurmelien@ukmerge.lt

CV: Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialistas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (A-9) konkursą.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų ruošimo procesui koordinuoti, paruoštų dokumentų registrui ir duomenų bankui tvarkyti, organizuoti ir vykdyti darbus susijusius su geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) duomenų baze, inžinerinės infrastruktūros plėtojimu, atnaujinimu ir projektavimu, geodezinės ir topografinės medžiagos tvarkymu.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su geografinės informacinės sistemos programa ArcGIS.

7. Turėti darbo patirtį ruošiant teritorijų planavimo dokumentus, išmanyti teritorijų planavimo procesus.

8. Gerai išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu, gebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje.

9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

10. Mokėti gerai dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Exsploer, ArcGIS programomis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

11. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo klausimais.

12. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

13. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

14. Gebėti bendrauti su interesantais, spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

                     

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima ir registruoja paraiškas

planavimo sąlygoms ir sąvadams gauti numatomiems rengti teritorijų planavimo dokumentams.

16. Rengia paraiškas ruošiamiems teritorijų planavimo projektams, organizuoja ruošiamų savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą su visuomene, fiksuoja svarstymo metu gautus pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, ruošia svarstymo rezultatų ataskaitą.

17. Tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą, išduodamų teritorijų planavimui sąlygų ir sąvadų archyvą.

18. Tvarko, sistemina ir nuolat atnaujina geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę.

19. Organizuoja ir vysto savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko kūrimo

darbus.

20. Kaupia ir sistemina specializuotą geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą savivaldybės ūkinei veiklai, infrastruktūros objektams ir komunikacijoms vystyti, bendrajam detaliajam ir specialiajam teritorijų planavimui vykdyti.

21. Dalyvauja rengiant paraiškas, sąlygas ir technines specifikacijas teritorijų planavimo projektams, rengia kitus reikalingus dokumentus teritorijų planavimo projektų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, viešiesiems pirkimams vykdyti.

22. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus pagal kompetenciją.

23. Pagal kompetenciją konsultuoja, informuoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus.

24. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei raštus pagal kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą.

25. Dalyvauja administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe.

26. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

27. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Bendrajame skyriuje, 22 kabinete kab., Kęstučio a., 3, 20114 Ukmergė

Adresas: Kęstučio a., 3, 20114 Ukmergė

Telefonas: 8-340-60304

El. paštas: zina.kurmeliene@ukmerge.lt

Vilkmerge.lt: Šiukšlės vežamos ne tik į sąvartyną, bet ir į mišką

Aplinkosaugininkai Kopūstėlių miške aptiko šiukšles verčiančios bendrovės „Ekonovus“ šiukšliavežę. Ši bendrovė šiemet laimėjo rajono savivaldybės skelbtą atliekų tvarkymo rajone paslaugos konkursą 5 metams. Rajono vadovai, iki šiol negailėję pagyrų minėtai įmonei, teisinasi, jog apie tokius jų veiksmus nežinoję. Verslininkai tikina, kad minėtą miško aikštelę jie yra išsinuomavę ir per klaidą neįtraukė jos į reikiamą registrą.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės agentūros vedėjas Jonas Čivas vilkmerge.lt sakė, jog apie tai, kad miške šalinamos buitinės atliekos, jiems pranešė Miškų urėdijos darbuotojai. Įvykio vietoje, tikrinant gautą informaciją, ji pasitvirtino. Aplinkosaugininkams pavyko nutverti ką tik šiukšles išpylusios, bendrovei „Ekonovus“ priklausančios šiukšliavežės vairuotoją. Jis aiškino, jog čia buitines atliekas verčia įmonės vadovų nurodymu. Aplinkosaugininkų duomenimis šiukšlės buvo pilamos Ukmergės rajono Pašilės girininkijos 66 kvartalo antrame sklype, buvusios karinės bazės teritorijoje vienoje iš ten esančių aikštelių. Šiukšles miško aikštelėje verčiančios bendrovės šiukšliavežę aplinkosaugininkai pagavo pirmadienį.

Plačiau skaitykite:

http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6749:iukls-veamos-ne-tik-svartyn-bet-ir-mik&catid=45:naujienos&Itemid=173