CV: Laisva Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialisto vieta savivaldybės administracijoje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius pirminės teisinės pagalbos teikimą gyventojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, civilinius, baudžiamuosius, administracinius (materialiuosius ir procesinius) bei darbo teisinius santykius, išmanyti teismų praktiką;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai žinoti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles;
6.5. mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, siekdamas tinkamai organizuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams (pareiškėjams):
5.1. teikia teisinę informaciją ir teisines konsultacijas;
5.2. rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
5.3. pataria pareiškėjams dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka ir atlieka veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo;
5.4. rengia taikos sutartis;
5.5. užtikrina informacijos apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas pateikimą Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, susitikimuose su gyventojais;
5.6. padeda surašyti ar surašo prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą;
5.7. tvarko pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitą;
5.9. teikdamas valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba;
5.10. dalyvauja mokymuose, kursuose, seminaruose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu;
5.11. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų, įstaigų, įmonių, organizacijų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia derinti skyriaus vedėjui;
5.12. vykdo kitas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu.
6. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
7. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero potvarkių projektus, atsakymus į prašymus, skundus, paklausimus ir kitus dokumentus.
8. Atskiru Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia procesinius dokumentus teismams bei pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybei visuose teismuose, ginant savivaldybės teises ir teisinius interesus.
9. Organizuoja savo darbą, užtikrina užduočių ir pavedimų įvykdymą tinkamai ir laiku.
10. Vykdo kitus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus uždavinių įgyvendinimo.

VI. TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

10. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami iki vasario mėn. 1 d.

Ligoninės vyr. gydytojas bylinėjasi dėl nuobaudos

Antradienį Apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal VšĮ Ukmergės ligoninė vyriausiojo gydytojo ieškinį rajono Savivaldybės tarybai rašo Ukmergės rajono laikraštis „Gimtoji žemė“.  Vyr. gydytojas Algimantas Velička kreipėsi į teismą dėl jam paskirtos drausminės nuobaudos (papeikimo) panaikinimo.

Ukmergės ligoninės vadovui drausminė nuobauda skirta praėjusių metų gegužę už ne laiku ir neįvykdytus Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto priemonių plano kai kuriuos punktus. Tuomet už drausminės nuobaudos VšĮ Ukmergės ligoninė vyriausiajam gydytojui A. Veličkai skyrimą balsavo 12 valdančiosis daugumos Tarybos narių. Septyni politikai buvo prieš, trys – susilaikė.

Visą straipsnį galite perskaityti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

http://www.gzeme.lt/?s_id=1&n_id=7016

Ukmergės VVG pirmininkės atsakymas į paklausimą

Po internetinio portalo vilkmerge.lt publikacijos „Mero šeimos turtui ir pramogoms šimtatūkstantinė ES parama“ kreipiausi į Ukmergės vietos veiklos grupę ir Nacionalinę mokėjimų agentūrą, kad šios pateiktų kas realiai įvykdyta įgyvendinant abejonę keliančius projektus.

Žemiau pateikiu Ukmergės VVG pirminikės atsakymą į mano paklausimą. Vertinti ir spręsti Jums…

 
2013-01-25 Ukmerges VVG del projektu

Savivaldybės vadovai taško biudžeto lėšas asmeninių sąskaitų suvedinėjimui

Ukmergės rajono savivaldybė pastaruoju metu ypač suaktyvėjo viešoje erdvėje. Ji nevengia užsakinėti straipsnius, kuriuose savivaldybės vadovai suvedinėja sąskaitas su jiems netinkamais asmenimis (K. Griniumi, A. Stravinsku).  Jei tai darytų savo asmeninėmis, o ne praskolinto savivaldybės biudžeto lėšomis viskas būtų daug aiškiau ir nekeltų jokių klaustukų. Deja… Ypač apgailėtinai atrodo savivaldybės bandymas prikaišioti signatarui K. Griniui, kad šis gauna valstybės rentą už ypatingus valstybei nuopelnus

Pažymėtina, kad visuose straipsniuose vengiama pasirašyti kas toks sukūrė tekstą ir apsiribojama bendriniu vardu.  Toks nuolatinis „karo stovis“ yra palankus savivaldybės vadovams, nes jie užgožia kitus neveiklumo…

Apie savivaldybės skolas siekiančias 36 mln. lt jau buvo rašyta ankstesniuose straipsniuose.

Rinkimai 2013: Antanui greičiausia pritrūks parašų

Žiniasklaidos liaupsinam Antanui Nedzinskui greičiausia nepavyks tapti kandidatu LR Seimo nario rinkimuose Ukmergės apygardoje, nes jam sunkiai pavyko perkopti 1000 rinkėjų parašų ribą. Net neabejojama, kad bent keli parašai bus pripažinti negaliojančiais, tad apygardinė komisija neturėtų registruoti A. Nedzinsko kaip nepriklausomo kandidato.

KK2: Apie mero šeimai skirtas didžiulias investicijas iš VVG

LNK pramoginė laida KK2 dar kartą apsilankė Ukmergėje. Šį kartą buvo parengtas reportažas apie Ukmergės rajono savivaldybės mero žmonai skirtas VVG ES lėšas apie kurias parašė Vilkmerge.lt.

Reportažo video rasite LNK svetainė skiltyje LNK GO arba paspaudę žemiau esančią nuorodą (žiūrėkite nuo 14 min.).

http://www.lnk.lt/video-perziura/4195/kk2-2013-01-17

Mero viražus svarstys Etikos komisija

Savivaldybės Tarybos etikos komisija svarstys du klausimus susijusius su Algirdo Kopūsto, kaip Tarybos nario, veikla. Posėdis įvyks šį ketvirtadienį 14 val.

Etikos sargai svarstys ar A. Kopūstas nepažeidė etikos, kuomet neblaivus vairavo nuosavą automobilį. Ši faktą įrodė tiek Ukmergės apylinkės teismas, jo nepaneigė ir Vilniaus apygardos teismas.

Taip pat posėdyje bus svarstoma vilkmerge.lt paviešinta informacija, jog Mero šeimos turtui ir pramogoms skirta šimtatūkstantinė ES parama.

Komisijos veiklos srityje numatyta, jog visuomenės informavimo priemonėse paskelbta informacija apie Tarybos nario galimai padarytą elgesio pažeidimą gali būti svarstoma posėdyje. Šiuo atveju taip ir yra. Abu atvejai buvo aprašyti visuomenės informavimo priemonėse.

Apie priimtus sprendimus mes artimiausiame posėdyje informuosime rajono Tarybos narius, vilkmerge.lt sakė komisijos pirmininkė Angelė Jokubynienė.

Keli punktai iš Etikos komisijos veiklos nuostatų: Tarybos narys privalo gerbti žmogaus teises ir laisves ir jas užtikrinti, sąžiningai eiti pareigas ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą; Elgtis deramai, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar savivaldybės reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoti tik pareigoms atlikti ir nesipelnyti iš jos.

Etikos komisijoje dirba: A. Jokubynienė Darbo partija, Arūnas Civilka Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Arūnas Jasaitis Lietuvos socialdemokratų partija, Grigorijus Malčanovas, Sigitas Masiulionis Liberalų frakcija, Birutė Žilėnienė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija, Jolanta Mačiulienė, Siesikų seniūnijos Belazariškių seniūnaitė ir Zita Morkūnienė, Želvos seniūnijos Bajorų seniūnaitė.

vilkmerge.lt

Bankrutuoja Sveikatingumo centras

Gimtoji žemė rašo, kad bankrutuoja UAB Ukmergės sveikatingumo centras. Pasak laikraščio informacijos gavęs AB Šiaulių bankas pareiškimą, Vilniaus apygardos teismas įmonei iškėlė bankroto bylą.

Pareiškėjas teismui nurodė, jog UAB „Sveikatingumo centras“ neatsiskaitė su banku pagal kredito sutartį, reikiamos pinigų sumos neįnešė ir per 30 dienų laikotarpį, kuris buvo nustatytas įteikiant pranešimą apie raginimą įvykdyti savo įsipareigojimus. 2012 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis, UAB „Ukmergės sveikatingumo centras“ turtas buvo įvertintas 6 425 406 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 6 174 838 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, kuomet pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, vadovaujantis įstatymu, bendrovė laikoma nemokia ir jai gali būti keliama bankroto byla.

Vilniaus apygardos teismas ukmergiškių įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Forum regis“.

Ukmergės sveikatingumo centras duris atvėrė 2007-ųjų pavasarį. Centro statybą palankiomis sąlygomis kreditavo Šiaulių bankas.

Nors įmonėje nebedirbu daugiau nei metus, tačiau su ja mane vis dar sieja finansiniai santykiai…

Parengta pagal www.gzeme.lt 

Savivaldybės skolos išaugo iki 36 mln. lt

Ukmergės rajono savivaldybės pečius slegia ir solidi skolų našta. Gruodžio pradžioje savivaldybės įsiskolini­mai siekė 36 milijonus litų ir pasiekė didžiausias aukštumas rašo Ukmergės žinios. Pernai gruo­džio pabaigoje savivaldybės skola buvo 31,9 milijono litų. Didžiausia dalis skolos – 21,8 milijono litų – paskolos iš bankų.

Savivaldybės skolų našta dar labiau pasunkės nuo kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo, prie kurio priėmimo teko prisidėti ir pačiam, pagal kurį  nustatyta, kad komercinėse sutartyse, kuriose prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas yra viešasis subjektas, numatomas mokėjimo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis, nei 30 kalendorinių dienų, išskyrus išimtinius atvejus, kai mokėjimo laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad komercinėse sutartyse tarp ūkio ir viešųjų subjektų nustačius ilgesnį, nei 60 dienų mokėjimo laikotarpį, tokia sutarties sąlyga būtų laikoma negaliojančia.