Sudaryta darbo grupė Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro veiklai ir finansinei būklei išanalizuoti

Ukmergės rajono meras sudarė darbo grupę iš savivaldybės administracijos ir Tarybos narių ir jai pavedė iki 2010 m. lapkričio 1 d. pateikti Ukmergės rajono savivaldybės merui išvadas ir pasiūlymus dėl tolimesnės Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro veiklos.

Mero potvarkis pridedamas:


Mero potvarkis 2010-09-06 del turizmo centro veiklos

Savivaldybė švenčia, VKEK ramina?

Ukmergės rajono savivaldybės džiūgauja pergale teisme, kuris leido iš registro centro išbraukti nuomos sutarties žymą. Anot rajono mero („Gimtoji žemė“, 2010 – 09 – 28), tai turėtų leisti VKEK suteikti UAB „Ukmergės šilumai“ gauti licenzijas.

Šios dienos LRT laidoje „Panorama“ pasirodė pranešimas, kuriame VKEK pirmininkė D. Korsakaitė, pasisako, kad šilumą Ukmergėje turi tiekti „Miesto energija“.

Pažymėtina, kad teismai taip pat nustatė, jog taršos leidimai savivaldybei buvo išduoti neteisėtai.

Abejoju, ar iki spalio 1 dienos bus suteiktos licenzijos.  Taip pat vis dar lieka neaišku kas ir kaip atnaujins karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto gyventojams.

Apeliacinis teismas negailestingas – visas turtas turi grįžti Miesto energijai???

Lietuvos apeliacinis teismas priėmė labai (ne) tikėtą žingsnį ir liepė rajono savivaldybei netrukdyti teikti karšto vandens tiekimą UAB „Miesto energijai“ Ukmergės rajono gyventojams. Anot teismo pirmiausia turi būti teikiamas karštas vanduo, o tik vėliau ginčijamasi teismine tvarka.

Pažymėtina, kad UAB „Miesto energija“ iš rajono savivaldybės prisiteisė daugiau nei 130 tūkst. litų bylinėjimosi išlaidų.

Kaip reaguos savivaldybės vadovai į tokį teismo sprendimą lieka neaišku.

Lietuvos apeliacinis teismas: viešasis interesas reikalauja užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajono vartotojams

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį ir uždraudė Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiksmus, kuriais būtų trukdoma tiekti karštą vandenį ir šilumos energiją Ukmergės rajono vartotojams.

Po šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties Ukmergės rajono savivaldybė pati ar per kitus asmenis negalės perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Ukmergės energija“ sudarytą SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo. Byla šiuo klausimu yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

Teismas konstatavo, kad licenciją tiekti šilumos energiją Ukmergės rajone turi UAB „Miesto energija“. Tai reiškia, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir 2000 m. gruodžio 20 d. sutarties pagrindu atsakovui perėmus UAB „Miesto energija“ turtą būtų nutrauktas šilumos energijos tiekimas Ukmergės rajone bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas.

Byloje nėra duomenų, kad Ukmergės rajono savivaldybė imtųsi konkrečių veiksmų siekdama užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajone. Atsižvelgdama į tai, teismas daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir konstatavo, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistas viešasis interesas.

Ieškovai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ ieškiniu teismui prašo pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. ieškovų ir atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės sudarytos SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališką nutraukimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu nuo 2010 m. gegužės 30 d. ir įpareigoti atsakovą vykdyti 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį natūra, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Miesto energija“ 131 172,51 Lt kompensaciją už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. ir bylinėjimosi išlaidas.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Šaltinis: http://www.apeliacinis.lt/

Grėsmės išorėje, o gal viduje?

Ukmergės rajono savivaldybės Taryba priėmė labai keistą sprendimą – rezoliuciją, kurioje neveiklumu sprendžiant šilumos klausimą apkaltino turbūt viską ką galėjo, bet tik ne rajono vadovus, kurie nesugeba atnaujinti karšto vandens tiekimo nemažai daliai ukmergiškių.

Vėliau spaudoje pasirodė pranešimai, kad remiantis šia rezoliucija jei iki spalio 1 dienos nebus atnaujintas karšto vandens tiekimas rajone bus skelbiama ekstremali situacija, kuri pabrėžtų rajono vadovų neveiklumą.

Pateikiu rezoliucijos tekstą (norint parsisiųsti dokumentą spauskite Download):


2010-09-23 Rezoliucija del silumos

Premjeras: Ukmergės gyventojai neturi likti savivaldybės neatsakingumo įkaitais

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius pakvietė Ukmergės rajono merą Algirdą Kopūstą ir paragino jį kuo greičiau išspręsti Ukmergės gyventojams kilusią šilumos ir karšto vandens centralizuoto tiekimo problemą, susidariusią dėl Ukmergės rajono savivaldybės vienašališkų veiksmų.

Premjeras paragino Ukmergės merą operatyviai pateikti veiksmų planą, kaip bus organizuotas patikimas ir teisėtas šilumos ir karšto vandens tiekimas.

„Gyventojai turi gauti patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą. Sprendimai turi būti teisiniai. Vykstant teisminiams ginčams, negalime leisti kompensacijų ar netesybų mokėjimo riziką permesti ant Ukmergės ar visos Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių“, – pabrėžė A. Kubilius.

Premjeras A. Kubilius ragino, kad net ir vykstant teisminiams ginčams, abi ginčo šalys – Ukmergės rajono savivaldybė ir šilumos ūkio nuomininkas – ieškotų kompromiso  ir  sparčiai artėjant šildymo sezonui tiek gyventojų būstai, tiek kitos įstaigos būtų pradėtos šildyti laiku.

„Savivaldybė privalėjo įvertinti visas rizikas, prieš pasirinkdama vienašališkus sprendimus. Todėl atsakomybę dėl susidariusios padėties turėtų prisiimti Ukmergės rajono vadovybė, užuot kaltinusi kitas valstybės institucijas ar primesdama savo sukurtas problemas Vyriausybei“, – teigė Premjeras A. Kubilius.

Dėl neatsakingų savivaldybės veiksmų susidariusią situaciją, kai vartotojai negauna šilumos, gali tekti svarstyti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje.

Ukmergės savivaldybės ir UAB „E energija“, kurios vienas iš akcininkų yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), ginčas kilo savivaldybei vienašališkai nutraukus šilumos paslaugų tiekimo sutartį, motyvuojant per didelėmis šių paslaugų kainomis, ir šilumos tiekimą perdavus savivaldybės įmonei, neturinčiai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos licencijos teikti tokias paslaugas. Galutinį sprendimą dėl sutarties galiojimo ar jos nutraukimo dar turi priimti teismas. Be to, abi besiginčijančios pusės yra padavusios ir kitas su šia situacija susijusias įmones ir institucijas į teismą.

www.lrv.lt

Apie šilumos cirką Ukmergėje: A. Kubilius: at­sa­ko­my­bė ten­ka vi­sų pir­ma tiems, ku­rie ėmė­si to­kių veiks­mų

Ketvirtadienį LR Seime vykusioje Vyriausybės valandoje be atgarsio nepraėjo ir  šilumos tiekimo klausimas Ukmergėje.

Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus komentaras apie susidariusią situaciją Ukmergėje:

„Pir­mas da­ly­kas, na, iš tik­rų­jų mes la­bai ati­džiai žiū­ri­me, ir aš pra­šiau vi­sų ins­ti­tu­ci­jų iš­nag­ri­nė­ti si­tu­a­ci­ją, nes mums ji at­ro­do grės­min­ga. Su­si­tik­si­me ir su me­ru, bet tu­ri­me kel­ti klau­si­mą apie sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko­my­bę pri­imant to­kius spren­di­mus. Mes esa­me tei­si­nė vals­ty­bė ir tei­si­niai pro­ce­sai dėl to­kio veiks­mo nu­trau­kus su­tar­tį yra ne­pa­si­bai­gę. Nei Kai­nų ko­mi­si­ja, nei kas nors ki­tas ne­ga­li per­ženg­ti ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Šiuo at­žvil­giu ky­la klau­si­mas, ar sa­vi­val­dy­bė pri­im­da­ma to­kį spren­di­mą, at­ro­dy­tų, po­pu­lia­rų, su­skai­čia­vo vi­sas pa­sek­mes. Aš tik­rai tu­riu pa­sa­ky­ti, kad šiuo at­žvil­giu mes žiū­ri­me su la­bai di­de­liu su­si­rū­pi­ni­mu. Aiš­ku, ne­ga­li­me da­ry­ti įta­kos ir sa­vi­val­dy­bei, nes ji yra sa­va­ran­kiš­ka ins­ti­tu­ci­ja, bet at­sa­ko­my­bė ten­ka vi­sų pir­ma tiems, ku­rie ėmė­si to­kių veiks­mų.“

Vilniaus apygardos teismas atidėjo sprendimų paskelbimą

LR Nepriklausomybės akto signataras K. Grinius informavo, kad  šiandien atidėjo sprendimus dėl UAB „Miesto Energijos“ nuostolių užtikrinimo ir laikinųjų netaikymo / pakeitimo paskelbimą:

1)      Dėl nuostolių užtikrinimo sprendimas bus skelbiamas 09-22 15 val.;

2)      Del laikinųjų netaikymo / pakeitimo bus skelbiamas 09-23 15 val.

Pažymėtina, kad savivaldybės administracija neinformuoja rajono Tarybos narių apie teisminius procesus. Taip pat Tarybos nariams nėra pateiktas nė vienas ieškinys savivaldybės vardu ir nė viena teismo nutartis.

VKEK: Ukmergės rajono savivaldybė klaidina vartotojus, kad šilumos kainą sumažino ketvirtadaliu

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija konstatavo, kad Ukmergės rajono vadovų postringavimai apie neva sumažintą kainą ketvirtadalių – melas.

VKEK pranešime daug priekaištų išsakyta ir dėl ankstesnių investicijų, kurių savivaldybė nekontroliavo kainų mažinimo prasme.

Pateikiu visą komisijos pranešima:

www.regula.lt

Ukmergės rajono savivaldybei nustačius naujas šilumos kainas, vartotojų interesus ginančios organizacijos kreipėsi į Komisiją su prašymu paaiškinti, ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos yra teisėtos ir pagrįstos tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis.

Komisija, įvertindama, kad sprendimai ir jų pasekmės Ukmergėje domina visos šalies vartotojus, viešai teikia savo komentarus dėl Ukmergėje nustatytos šilumos energijos kainos. Komisija Ukmergės rajono savivaldybės sprendimo komentarą teikia, vadovaudamasi oficialia ir viešai publikuojama informacija. Komisijai nebuvo pateiktas UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų skaičiavimo projektas su pirminiais duomenimis – tai nėra būtina pagal teisės aktus, nes deklaruojama, kad savivaldybės įmonė tieks ne daugiau kaip 10 GWh šilumos energijos per metus (iki šios ribos šilumos tiekimo įmonės kainos nustatymas priklauso savivaldybės kompetencijai).

Ukmergės rajono savivaldybė šilumos energijos kainas Ukmergės rajono vartotojams nustatė nepagrįsdama kainų dydžio šilumos tiekėjo sąnaudomis. Savivaldybės sprendime sakoma, kad šilumos kainos yra nustatomos remiantis UAB „Miesto energija“ šilumos bazinių kainų pagrindu, t. y. kito šilumos tiekėjo, o ne UAB „Ukmergės šiluma“ būtinosiomis sąnaudomis šilumos tiekimui. Vadinasi, sąnaudų analizė nebuvo atlikta, o šilumos kaina UAB „Ukmergės šiluma“ yra be ekonominio pagrindimo. Kainų nustatymas, neatsižvelgiant į konkretaus šilumos tiekėjo sąnaudas, pažeidžia Šilumos ūkio įstatymą.

Ukmergės rajono savivaldybė kainoje neįvertino išlaidų už praėjusius laikotarpius nepadengtoms kuro sąnaudoms apmokėti. Šios nepadengtos sąnaudos susidarė, galiojant senajam Šilumos ūkio įstatymui, kai nebuvo galimybių šilumos energijos kainoje dinamiškai atspindėti kuro sąnaudų pokyčių. Ukmergės rajono savivaldybės taryba (kaip ir visos kitos Lietuvoje) 2009 m. spalio mėn. patvirtino, kad yra sukaupta daugiau nei 3 mln. Lt nepadengtų kuro sąnaudų, ir kad ši suma palaipsniui bus padengta per 24 mėn. (šilumos energijos kainoje įskaičiuojant papildomai po 2,30 ct/kWh). Todėl lieka neaišku, kada ir kas apmokės šias išlaidas. Deja, gali susidaryti situacija, kad šias sąnaudas teks apmokėti savivaldybės biudžeto lėšomis, vadinasi, tai bus visų mokesčių mokėtojų pinigai, tarp jų ir tų, kurie niekad neturėjo ir neturi galimybės naudotis centralizuotu šilumos tiekimu.

Taigi, remiantis viešai skelbiama informacija, darytina išvada, kad Ukmergės rajono savivaldybė savo valdomai įmonei patvirtino iš esmės tą pačią šilumos kainą, kurią ir taikė šilumos ūkio nuomininkas, tik minusavo išlaidas už praėjusį laikotarpį nepadengtoms kuro sąnaudoms apmokėti, nepasisakiusi, kaip bus padengtas šis įsipareigojimas.

Viešojoje erdvėje Ukmergės rajono savivaldybės atstovai lygina UAB „Ukmergės šiluma“ nustatytas kainas be pridėtinės vertės mokesčio, kai UAB „Miesto energija“ taikytas kainas skelbia su pridėtinės vertės mokesčiu. Todėl darytina išvada, kad Ukmergės rajono savivaldybės skelbiamas 25 proc. šilumos kainos sumažinimas iš tikrųjų yra ne daugiau nei nekorektiškas kainų lyginimas.

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir šilumos ūkio nuomininko šilumos energijos kainų palyginimas, ct/kWh


Šaltinis: Komisija. Pastaba: Kainos nurodytos, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų.Ar šilumos energijos kaina iš tiesų galėtų būti mažesnė?

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos galėjo būti žymiai mažesnės Ukmergės miesto ir rajono gyventojams, jeigu Ukmergės rajono savivaldybė, išnuomodama šilumos ūkį ir vėliau vykdydama sutarties priežiūrą, būtų įpareigojusi UAB „Miesto energija“ investuoti į šilumos gamybos įrenginius, naudojančius biokurą. Šiuo metu didžioji dalis Ukmergės šilumos ūkio yra pritaikyta naudoti gamtines dujas.

Kita svarbi aplinkybė, kuri būtų užtikrinusi didesnį centralizuoto šilumos tiekimo patikimumą bei sąnaudų mažinimą, tai dviejų atskirų (izoliuotų) šilumos tiekimo sistemų Ukmergės mieste sujungimas. Ukmergės rajono savivaldybė 2007 m. nepritarė investicijai, nors gavus ES struktūrinių fondų paramą ekonominiais skaičiavimais investicija būtų atsipirkusi per 5 metus, o tai ateityje būtų buvęs reikšmingas rezervas šilumos kainai mažinti.

2009 m. pabaigoje, Komisijai nustatant bazines šilumos kainas UAB „Miesto energija“, aktyviai dalyvavo ir Ukmergės rajono savivaldybė. Susitikimų metu Komisijos specialistai įvertino visas savivaldybės pateiktas pastabas, patikrino visus galimus duomenų neatitikimus tarp teikiamų Komisijai ir savivaldybei. Ukmergės rajono savivaldybės atstovai Komisijos 2009 m. spalio 29 d. posėdyje patvirtino, kad pastabų neturi ir pritaria (2009 m. spalio 29 d. protokolas Nr. O2-39) Komisijos Šilumos skyriaus bazinių kainų skaičiavimams. Todėl lieka neaišku, kodėl dar prieš metus, tvirtinant ilgalaikę šilumos kainą, savivaldybė nepateikė Komisijai duomenų, kad yra rezervų mažinti šilumos kainas gyventojams net 25 proc. Šilumos ūkio įstatymas aiškiai sako, kad šilumos kainos turi būti pagrįstos tik tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis, tad sąmoningas informacijos nutylėjimas (jeigu toks buvo iš savivaldybės pusės), galėtų būti vertinamas kaip Ukmergės miesto bei rajono vartotojų interesų negynimas. Kaip žinoma, vartotojų interesų gynimas yra viena iš svarbiausių savivaldos pareigų.

Šilumos energijos kainos Lietuvoje rugsėjo mėn., ct/kWh


Šaltinis: Komisija.