Kainų komisija: savivaldybės veiksmai neteisėti

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kirto iš esmės. Viešame posėdyje buvo nagrinėja visa esanti situacija Ukmergėje. Išvada negailestinga: savivaldybė nusižengė įstatymams ir veikia nesilaikydama licenzijų išdavimo tvarkos.

Posėdyje dalyvavęs rajono „didvyris“ save vis dar vadinantis meru neištarė nė žodžio ir visiškai nesugebėjo apginti savo (oficialiai savivaldybės) pozicijos.

Žemiau pateikiu visą Kainų komisijos paskelbtą informaciją:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija birželio mėn. gavo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą panaikinti UAB „Miesto energija“ licenciją, kurią turėdama įmonė šilumos energiją tiekia Ukmergės miestui ir rajonui.

2010 m. liepos 29 d. viešame posėdyje Komisija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, kurioje surinkta ginčo šalių Komisijai teikta informacija, atsakingų institucijų sprendimai ir paaiškinimai dėl susidariusios padėties Ukmergės rajone tiekiant šilumą ir karštą vandenį, išklausiusi dalyvavusių viešajame posėdyje pasisakymus, taip pat kruopščiai išanalizavusi teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio licencijavimą, nenustatė pagrindų, kuriais remiantis būtų galima sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo licenciją UAB „Miesto energija“.

Komisijos kompetencija šilumos ūkio licencijavimo klausimais nedviprasmiškai apibrėžta Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnyje – Komisija išduoda šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, licencijas, jas sustabdo, panaikina galiojimą. Šilumos tiekėjo licencija naikinama, jeigu:

  1. teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;
  2. licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;
  3. juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;
  4. licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
  5. licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Komisija, ištyrusi bylos medžiagą ir išklausiusi papildomus komentarus bei pasisakymus viešajame posėdyje, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, konstatuoja, kad UAB „Miesto energija“ nebuvo nė karto sustabdytas licencijos galiojimas dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ar vykdytos veiklos neturint licencijos, nenustatyta pakartotinių pažeidimų ar kitokių Komisijos teisėtų reikalavimų nevykdymo, įmonė nėra likviduojama ar reorganizuojama, nepateikė ir prašymo, kad atsisako šilumos tiekimo licencijos. Teisės aktai nenumato atvejo, kad licencijos galiojimas gali būti panaikintas trečiųjų asmenų prašymu (savivaldybės, vartotojų asociacijų, konkuruojančių įmonių). Licencijos galiojimas gali būti panaikintas licenciją išduodančios institucijos sprendimu tik laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų. Komisija ne kartą pateikė poziciją, kad UAB „Miesto energija“ pagal teisės aktų nuostatus yra vienintelis licencijuotas šilumos tiekėjas Ukmergės miesto ir rajono teritorijoje.

Apibendrindama Ukmergės rajono šilumos tiekimo faktines aplinkybes ir vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsniu bei Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, Komisija nutarė atsisakyti panaikinti pagal Ukmergės rajono savivaldybės birželio 7 d. ir birželio 21 d. prašymus UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Šventupėje ir Dainavoje. Su detalia Komisijos sprendimo argumentacija, galite susipažinti Komisijos Teisės skyriaus parengtoje pažymoje ir pristatyme (atsisiųskite).

Komisija, matydama, kad visapusiškas problemos sprendimas galimas tik sprendžiant teisines šilumos ūkio reguliavimo spragas, parengė ir pateikė siūlymą keisti Šilumos ūkio įstatymą. Pagrindinis šio siūlymo tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą vartotojams visais tais atvejais, kai dėl nuo vartotojų nepriklausančių trečiųjų šalių veiksmų susiformuoja aplinkybės ir yra nutraukiamas šilumos tiekimas neapibrėžtam laikotarpiui. Siūloma nenutrūkstamo šilumos energijos tiekimo vartotojams problemą spręsti įvedant garantinio šilumos tiekimo sampratą ir veiklą, įpareigojant šilumos tiekėją, turintį galiojančią šilumos tiekimo licenciją, vykdyti garantinį šilumos tiekimą, ir lygiagrečiai įpareigojant šilumos tiekėją, negalintį užtikrinti šilumos tiekimo savo teritorijoje, sudaryti sąlygas garantiniam šilumos tiekėjui vykdyti šilumos energijos tiekimą.

Izobara traukiasi iš nelegalios veiklos ir savivaldybę palieka ant ledo?

LR Nepriklausomybės akto signataras K. Grinius informavo rajono Tarybos narius, kad UAB „Izobara“, vadovaujama Tarybos nario J. Armanavičiaus traukiasi iš Ukmergės šilumos verslo. Anot signataro savivaldybės atstovai karštligiškai bando surasti UAB „Būtų ūkis“ darbuotojus, kurie galėtų eksploatuoti katilines. Pažymėtina, kad tai turinti daryti UAB „Ukmergės šiluma“ vis dar neturi darbuotojų vystyti šilumos ūkį.

Pažymėtina, kad Tarybos nariai ir toliau negauna jokios oficialios informacijos apie tai kas vyksta ir kas bus vykdoma.

Šilumos kaina gali kilti apie 20%?

Ukmergės rajono savivaldybė ir toliau stebina visus. Praėjusią savaitę  Ukmergės rajono Taryba patvirtino naujas šilumos ir karšto vandens kainas Dainavos, Šventupės ir Buruvkos (Šilo katilinės) gyventojams.  Tačiau paleidus RK3 ir mobilią katilinę prie Šilo vidurinės mokyklos kaina vartotojams gali iškilti iki 20% (lyginant su dabartine Miesto energijos ir kintamosiomis sąnaudomis Šilo katilinės kainoje), nes anot „Lietuvos ryto“ dyzelinas, kuriuo yra kūrenama dabar yra brangesnis 40%.

Pažymėtina, kad Kainų komisija konstatavo, kad Ukmergės rajono savivaldybė kainą suskaičiavo nesilaikydama metodikos.

Kritikos negailėta

Gimtoji žemė

Miesto centre uždrausta rūkyti

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ketvirtadienį įvyko rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Jame svarstyti 45 klausimai.

Sprendimo projektus įtraukė

Posėdžio pradžioje Tarybos narys Andrius Kalesnikas siūlė neįtraukti į darbotvarkę klausimų, kurie nebuvo svarstyti komitetuose ir Tarybos nariams pateikti tik posėdžio dieną. Tai sprendimų projektai „Dėl Ukmergės meno mokyklos direktoriaus paskyrimo“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Šventutės gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Dainavos energetika“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Dainavos gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo „Šilo“ katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Tačiau dauguma Tarybos narių nepritarė šiam siūlymui ir balsavo, kad sprendimų projektai būtų svarstomi.

Naujas direktorius

Metų pradžioje reorganizavus Muzikos ir Dailės mokyklas į vieną Meno mokyklą, buvo paskelbtas konkursas šios įstaigos vadovo pareigoms užimti. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė Tarybos narius informavo, kad liepos 19 dieną įvyko konkursas, kuriame dalyvavo du pretendentai. Daugiau balų surinko šiuo metu laikinai einantis Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Egidijus Petrikas, kuris ir paskelbtas konkurso laimėtoju. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pateikė šią kandidatūrą svarstyti Tarybos nariams. Be diskusijų buvo pritarta, kad Meno mokyklos direktoriaus pareigas eitų E. Petrikas. Rajono meras Algirdas Kopūstas naujajį vadovą pasveikino gėlių puokšte.

A. Kalesnikas per posėdžius negaili kritikos valdančiajai daugumai.

Nustatyti mokesčiai

Buvo svarstomi keli klausimai, susiję su mokesčiais už žemę.

Taryba nusprendė nustatyti žemės savininkams, kurie pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1-ąją dalį atleidžiami nuo žemės mokesčio, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2010 metams: kaime – 1,5 ha, mieste – 0,1 ha.

Taip pat nutarta nustatyti 2009-2010 metams laikinus nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą iki nuomos ar pirkimo sutarties pasirašymo arba išnuomotą ne aukciono būdu, metinius tarifus žemės vertės procentais: komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 3 proc.; komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 2,5 proc.; fiziniams asmenims priklausantiems garažams ar kitokiems komercinei veiklai nenaudojamiems negyvenamiems statiniams eksploatuoti skirtos valstybinės žemės naudotojams, išskyrus atvejus, kai šie statiniai yra namų valdų sklypo teritorijoje arba Nekilnojamojo turto registre įregistruoti, kaip gyvenamojo busto priklausiniai, – 2 proc.; garažų bendrijoms – 1 proc.; namų valdų žemės naudotojams – 1 proc.; asociacijoms – 1 proc.

Sprendimo projekte buvo siūloma Maironio ir Vienuolyno gatvių žemės naudotojams nustatyti 0,5 proc. mokestį. Darbo grupės, nagrinėjančios tokio pobūdžio prašymus, vadovė Elena Mirinavičienė sakė, kad šis punktas įtrauktas gavus tose gatvėse nuomojančių valstybinę žemę žmonių prašymus sumažinti tarifus, nes šiuo metu vykstant gatvių rekonstrukcijos darbams jų verslo sąlygos pasunkėjo, pelningumas sumažėjo. „Darbo grupėje nuomonės išsiskyrė, todėl pasiūlymą teikiame Tarybos svarstymui“, – teigė E. Mirinavičienė.

Tarybos nariai nutarė tarifo nesumažinti.

Bus nerūkymo zonos

Ukmergės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė pateikė projektą „Dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Ukmergės viešosiose vietose“.

Projekte buvo siūloma uždrausti nepilnamečiams rūkyti Ukmergės rajono viešosiose vietose: aikštėse, gatvėse, keliuose, parkuose, skveruose, stadione, įmonių ir įstaigų patalpose ir jų teritorijose, miškuose, miškeliuose, prie vandens telkinių, poilsio teritorijose, sodų bendrijose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kituose visuomenės reikmėms naudojamuose pastatuose ir jų teritorijose. Už šio draudimo nesilaikymą asmenys turėtų atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat siūlyta Kęstučio aikštę paskelbti nerūkymo zona.

Svarstant pateiktą projektą kilo diskusijų. Buvo išsakyta minčių, kad priėmus tokį sprendimą lyg ir leidžiama nepilnamečiams rūkyti „pasislėpus kur nors po krūmu“, taip pat samprotauta, jog šis sprendimas – nelabai logiškas, nes nesulaukusiems pilnametystės ir taip draudžiama parduoti rūkalus, tai reiškia – ir rūkyti.

Arūnas Dudėnas pasiūlė, kad nerūkymo zona būtų paskelbta ir Vienuolyno gatvė.

Posėdyje dalyvavusi V. Puodžiūnienė teigė, kad turi būti pastatyti informaciniai ženklai apie nerūkymo zonas, tačiau lėšų turima tik dviejų įrengimui…

Prieš priimant sprendimą Tarybos nariai domėjosi, ar bus galimybių kontroliuoti, kaip vykdomas nutarimas dėl nepilnamečių rūkymo. V. Puodžiūnienė užtikrino, jog policijos pareigūnai, miesto seniūnija prižadėjo stebėti, kaip laikomasi nutarimo, neatsisako padėti ir pedagogai.

Juozas Armanavičius išsakė nuomonę, jog nepilnamečių rūkymas yra visuomenės bėda ir liga, kurią „mes bandom išspręsti, bet jei tėvai neišauklėjo, tai mes – neišauklėsim“. Jis taip pat teigė, jog kažkurį laiką buvo uždrausta rūkyti Kaune, Laisvės alėjoje, tačiau dabar tai leidžiama. „Draudimai jokios naudos neduoda, tai yra betikslis laiko, pinigų švaistymas“, – įsitikinęs Tarybos narys.

Po diskusijų sprendimo projektui pritarta. Nuo rugsėjo 1 dienos bus draudžiama rūkyti Kęstučio aikštėje ir Vienuolyno gatvėje, o nepilnamečiams – nurodytose viešosiose vietose.

Eksploatuos atliekų operatorius

Svarstytas sprendimo projektas dėl atliekų priėmimo aikštelės eksploatavimo.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad savivaldybės teritorijoje turi būti įrengta bent viena didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė. Tokią aikštelę nutarta įrengti Gerseniškių gatvėje.

Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad ją įrengus, aikštelę eksploatuos Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją aptarnaujantis atliekų operatorius.

Posėdyje dalyvavęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai Jurijus Valiūnas paaiškino, kad tuo pačiu metu yra uždaromas Beržutės sąvartynas, kuris yra antras pagal dydį regione po Karijotiškių sąvartyno, ir ruošiamasi Gerseniškių gatvėje numatytos aikštelės įrengimui. Ji turėtų būti apie 20 arų, į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti įvairias atliekas. Bus įrengta rampa, kad žmonės galėtų su lengvuoju transportu užvažiuoti ir iš priekabėlių išmesti atliekas. Bus du uždari konteineriai, skirti elektronikos atliekoms – liuminescensinėms lempoms, akumuliatoriams ir panašiems daiktams, taip pat konteineriai statybinėms atliekoms, padangoms, naudotiems baldams, metalo, medienos atliekoms, plastikui, stiklui ir kitkam. Planuojama, kad jei neįvyks trukdžių, darbai bus pradėti rugsėjo mėnesį, rangovas juos turėtų atlikti per tris mėnesius, taip pat kelis mėnesius truktų ir dokumentacijos tvarkymas. Senąjį sąvartyną numatoma uždaryti iki kitų metų gruodžio mėnesio.

Schemą patvirtino

Remiantis Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl Elektrėnų savivaldybės, Ukmergės ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo“, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius paruošė Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. Ši schema buvo pateikta tvirtinti rajono Tarybos nariams.

Kai kurie jų rengėjams išsakė pastabų, kad ruošiant schemą neatsižvelgta į įvairius veiksnius, todėl kai kurie kiamuose esantys keliai „dingo“. Posėdyje dalyvavęs įstaigos atstovas Nerijus Masiulis nenorėjo sutikti su pastabomis ir teigė, kad schemoje nurodyti ne visi, o tik viešieji keliai, kuriuos prižiūrės savivaldybė. Anot jo, schema sudaryta be klaidų. Po diskusijų pateiktam sprendimo projektui pritarta.

Išgriaus statinius

Į savivaldybę kreipėsi vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, prašydamas nurašyti darželio teritorijoje esančias, bet savivaldybei priklausančias naudojimui netinkamas, nusidėvėjusias pavėsines, smėlio dėžes, sandėlį.

Komisija pastatų techninei būklei įvertinti nustatė, jog pavėsinių, kaip statinių nėra (jos kėlė grėsmę ir seniai nugriautos), smėlio dėžės ir baseinas nenaudojami (užpilti gruntu), o sandėlio būklė avarinė, tad kelia grėsmę vaikams ir aplinkiniams, ir pasiūlė skubos tvarka nugriauti sandėlį, o nenaudojamus kiemo statinių likučius nurašyti.

Taip pat – sutvarkyti aplinką, kad ji nekeltų grėsmės vaikams ir aplinkiniams.

Rajono Tarybos nariai pritarė šiems siūlymams.

Atleisti vadovai

Balandžio 1 dieną rajono savivaldybės Taryba nusprendė reorganizuoti Rečionių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Dukstynos pagrindinės mokyklos, bei Lyduokių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Želvos vidurinės mokyklos. Po šių reorganizacijų nuo rugsėjo 1 dienos bus panaikinti minėtų mokymo įstaigų direktorių etatai.

Tarybos nariams buvo pateikti sprendimo projektai, kuriais siūlyta Rečionių pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Ginaitienę ir Lyduokių pagrindinės mokyklos direktorių Laimoną Latvį atleisti iš užimamų pareigų rugpjūčio 31 dieną pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), išmokant jiems šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas ir kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

Projektui pritarta.

Merui už stažą – priedas

Savivaldybės Tarybos nariams buvo pristatytas projektas, kuriuo siūloma savivaldybės merui Algirdui Kopūstui nuo liepos pirmos dienos mokėti 6 proc. tarnybinio atlyginimo priedą už darbo stažą.

A. Kalesnikas išsakė Konservatorių frakcijos nuomonę, kad sunkmečio sąlygomis, kai įstaigų vadovams, kitiems žmonėms yra sumažinti atlyginimai, reikėtų solidarizuotis su visuomene ir merui priedo nemokėti.

Klausimą pristačiusi savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė teigė, kad priedas už darbo stažą priklauso pagal įstatymą, tad jį reikia vykdyti.

Dauguma Tarybos narių balsavo, jog priedas prie atlyginimo būtų mokamas.

Z. Kurmelienė taip pat pristatė sprendimo projektą dėl mero pavaduotojo Grigorijaus Malčanovo atostogų nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 12 dienos. Pristatant klausimą meras A. Kopūstas paprašė pritarti projektui, tačiau sakė, jog vicemeras išeis atostogauti tik tuomet, kai bus išspręsti šilumos ūkio perėmimo klausimai.

Tarybos nariai balsavo už atostogų suteikimą.

Išklausė informacijas

Tarybos nariai taip pat išklausė informacijas apie savivaldybės vykdomus ir planuojamus vykdyti vandentvarkos projektus, vizitus į Tarnovo Podgorną (Lenkija) bei Baltarusiją, Ukmergės senamiesčio plėtros galimybių studijos pristatymą.

Kreiptasi dėl informacijos pateikimo

Reaguodami į visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją dėl galimų neskaidrių ir netoleruotinų UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos veiksmų Ukmergės rajono Tarybos TS – LKD frakcija kreipėsi į rajono merą ir UAB „Ukmergės šiluma“ valdybą prašydama pateikti  2009 – 2010 m. UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos posėdžių protokolus, kuriose turėtų būti pateikta ir informacija kokiu būdu ir kokiomis sąlygomis dirba naujasis UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius.

Suteikti informacijos nepanoro

Ukmergės rajono Tarybos valdančioji dauguma nesutiko, kad Tarybos nariams būtų suteikta visa informacija, susijusi su šilumo ūkio būkle ir būsimais sprendimais.

Svarstant dienotvarkę R. Baravykas pasiūlė, kad dienotvarkėje atsirastų klausimas, kurio metu būtų pateikta visa informacija apie šilumos ūkį. Deja, valdantieji pasisakė, kad nebūtų suteikta informacija, tad Tarybos nariai ir toliau lieka be jokių oficialių žinių.

UAB „Izobara“ žengia į Ukmergės šilumos verslą

Šilumos cirko istorijoje gana tikėtas žingsnis apie kurį dar birželio pradžioje kalbėjo valdžios nepagrįstai peikiamas už kitokią nuomonę K. Grinius. Perėmus ir jėga užėmus katilines savivaldybės vadovai nusprendė, kad katilinių eksploatavimą būtina perduoti privačiam verslui – Tarybos nario J. Armanavičiaus vadovaujamai UAB „Izobara“. Apie viešą šios paslaugos konkurso organizavimą niekur neužsiminama.

Miesto centre uždrausta rukyti

Ukmergės rajono savivaldybės Taryba priėmė gana tvirtą ir iš dalies populistinį sprendimą – uždraudė nepilnamečiams rūkyti Ukmergės rajono viešuose vietose. Taip pat buvo nuspręsta įkurti dvi nerūkymo zonas Vienuolyno gatvėje ir Kęstučio aikštėje.  Ukmergės visuomenės sveikatos biurui taip pat pavesta parengti nerūkymo zonų prie rajono mokyklų zonas, sudarant atskiras rūkymo vietas.

Kiek kainuos nerūkymo zonų įrengimas ir kiek tai duos naudos kol kas neaišku.

Meno mokykla turi vadovą

Naujoji Ukmergės meno mokykla turi vadovą. Juo tapo Egidijus Petrikas, konkurso metu aplenkęs Dailės mokyklos direktorę Birutę Žilėnienę. Konkurso rezultatus dar turės patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės Taryba.

Metų pradžioje, neatsižvelgus į rajono gyventojų norus ir muzikos bei dailės mokyklų bendruomenių prašymus, buvo sujungtos Ukmergės muzikos ir Ukmergės dailės mokyklos į naują darinį – Ukmergės menų mokykla.

Komentaras žiniasklaidai apie šilumos peripetijas

Komentaras Ukmergės naujienų portalui vilkmerge.lt

„Norėčiau padėkoti žurnalistams už suteiktą informaciją. Iš savivaldybės, Tarybos nariai ir toliau visiškai negauna jokių žinių apie tai kas vyksta ir kokių veiksmų bus imtasi. Remiantis Jūsų informacija, matyti, kad savivaldybės vadovai aiškiai buvo nepasiruošę nutraukus sutartį vienašališkai perimti turtą ir pareigą tiekti karštą vandenį Ukmergės miesto gyventojams. Situacija, kai XXI amžiuje gyventojams netiekiamas karštas vanduo yra netoleruotina ir nepateisinama jokiais argumentais. Manau, kad atsakingi asmenys privalo prisiimti visišką atsakomybę už dabartinius savo veiksmus, kaip ir valdančiosios daugumos partijos, kurių atstovai 2000 metais pasirašė žalingą Ukmergės rajono gyventojams šilumos ūkio nuomos sutartį.

TS – LKD partija reikalauja ir reikalaus, kad visi veiksmai tiekiant karštą vandenį ir šiluma rajono gyventojams būtų skaidrūs vieši ir būtų teisiškai pagrįsti. Netoleruosime tokių rajono vadovų veiksmų, kurių pasekoje be konkurso yra paskiriami „savi“ įmonių direktoriai“.